Nowy kurs z Dialogu Motywującego

W lutym 2018 roku rozpoczynają się zajęcia atestowanego przez PTTM kursu z zakresu Dialogu Motywującego, organizowanego przez PIDM.
Kontakt: sekretariat@pidm.pl, tel.: +48 535 524 733
Kierownik kursu: Dominik Meinhart – Burzyński
Zajęcia odbywać się będą w Czarnym Borze, Kamiennej Górze oraz we Wrocławiu.

Rekrutacja na kurs trwa.

Zarząd PTTM informuje, że zgodnie z zamieszczonymi na stronie PTTM ogłoszeniami, trwa koordynowany przez PTTM kurs skali MITI (wersja 4.2.1). Koniec kursu przypada na dzień 10.12.2017 roku.

Przypominamy zatem, że zgodnie z punktem 4. Uchwały Zarządu PTTM, z dnia 26.02.2016 roku, wprowadzającej Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM na skali MITI” osoby, które rozpoczęły Studium Dialogu Motywującego z dniem lub po dniu 26.02.2016 roku i złożą wniosek o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM do momentu zakończenia w/w kursu Skali MITI, obowiązuje Regulaminu PTTM dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, uchwalonego na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014, wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku, oraz „Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM na skali MITI”, uchwalone w dniu 26.02.2016 roku, które określają m.in. że to kierownik kursu wyznacza osobę, która dokonuje oceny nagrania na skali MITI.

Uchwałą Zarządu nr 42 zostało uregulowane rozpatrywanie wniosków o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego osób, które rozpoczęły SDM w okresie od 11.06.2014 do 26.02.2016.
Zarząd PTTM w dniu 16.10.2017, kierując się decyzją Walnego zebrania z 21.05.2017 roku,
uchwalił, że osoby te obowiązują następujące zasady: Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014, wraz ze zmianą  uchwaloną dnia 7.09.2017r., oraz Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM na skali MITI, uchwalone w dniu 26.02.2016 roku.

Niniejsza uchwała obowiązuje do dnia 10.12.2017 roku, czyli do momentu zakończenia zorganizowanego przez PTTM otwartego kursu Skali MITI 4.2.1.

Jednocześnie osoby, które rozpoczęły szkolenie z Dialogu Motywującego przed 11.06.2014 r. i złożą wniosek o nadanie certyfikatu terapeuty motywującego PTTM do dnia 10.12.2017, obowiązują Zasady przejściowe przyznawania certyfikatów Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej uchwalone na zebraniu Zarządu PTTM w dniu 29.04.2013.


Wszystkie wnioski o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, złożone po zakończeniu kursu skali MITI będą rozpatrywane według zasad
Regulaminu PTTM, dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, uchwalonego na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014 wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku.

Uchwała dotycząca zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego

Treść uchwały dotyczącej zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego

Uchwała nr 41 z dnia 11 października 2017 roku

Zarząd, w dniu 11.10.2017 roku, w składzie: Anna Pierzchalska, Olga Mrozowska, Marta Lizis – Młodożeniec,  Zygmunt Medowski jednogłośnie przyjął jednolity tekst „Regulaminu PTTM dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej”, uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014 wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku w następującym brzmieniu:

Kierując się postanowieniami Statutu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej a w szczególności dbając o zachowanie treści i jednocześnie rozwój teorii i praktyki Dialogu Motywującego, w trosce o wysoką jakość stosowania i nauczania DM w Polsce,
promując i popierając wysoką jakość usług opartych na zasadach Dialogu Motywującego, Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej – akceptuje i ogłasza do stosowania „Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatów Terapeuty Motywującego PTTM”.

 1. Terapeuta Motywujący to osoba, która dysponuje rozległą wiedzą z zakresu

Dialogu Motywującego (DM) oraz umiejętnościami:

a) rozumienia problemu klienta dotyczącego motywacji oraz prowadzenia dialogu

motywującego z wykorzystaniem motywujących komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

b) stosowania zasad i metod DM,

c) aktualizowania i wykorzystywania wiedzy z zakresu DM i innych dziedzin nauki,

d) dysponowania dostateczną wiedzą dotyczącą rozwojowych i społecznych uwarunkowań

problemów, z którymi terapeuta ma do czynienia w ramach swojej praktyki,

e) stosowania odpowiednich metod ewaluacyjnych (kwestionariuszy, skal ocen, technik

obserwacyjnych) do oceny wpływu podjętych działań,

f) tworzenia, utrzymania i zakończenia relacji z klientem opartej o zasady pracy DM,

g) nawiązywania partnerskiej relacji i współpracy z klientem,

h) określenia i utrzymania właściwych granic w relacji z klientem,

i) adekwatnej oceny ryzyka poniesienia szkód przez klienta, terapeutę lub inne osoby,

j) świadomość i umiejętność postrzegania etycznych i prawnych zasad dotyczących relacji

terapeutycznej,

k) rozumienia własnego funkcjonowania i wpływu, jaki na pracę terapeuty może mieć

specyfika jego funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego oraz zachowania,

l) posiada gotowość i zdolność do zmiany cech, które mogą kolidować z procesem terapii

motywującej, oraz umiejętność właściwego wykorzystania informacji zwrotnych na temat swojej pracy motywującej,

m) własnoręcznym podpisem potwierdziła kierowanie się zasadami zawartymi w kodeksie etycznym terapeuty motywującego PTTM

Informacje ogólne

Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) jest nadawany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTM.

III. Zasady ubiegania się o certyfikat Terapeuty Motywującego

O certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) może ubiegać się osoba, która:

wystąpiła do Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM o rozpatrzenie wniosku
spełnia poniższe wymagania:
a) jest członkiem PTTM, który uregulował składki za cały okres trwania kursu

b) ma wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia lub lekarskie (dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe jest dyplom uczelni wyższej)

c) lub legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim innym niż psychologia lub wykształcenie lekarskie – te osoby przedstawiają dokumenty potwierdzające tytuł: terapeuty uzależnień lub psychoterapeuty lub inny dokument potwierdzający odbycia szkolenia/kursu obejmującego swoim programem wiedzę uwzględniającą elementy pracy terapeutycznej, psychologii, psychologii klinicznej lub psychopatologii w wymiarze 64 godzin (dokument taki powinien zawierać liczbę odbytych godzin dydaktycznych).

d) ukończyła kurs z zakresu DM, zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie IV

Kurs z zakresu DM, którego ukończenie uprawnia do wystąpienia o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM

Minimalne wymagania dotyczące kursu:

a) specjalistyczny kurs obejmujący co najmniej 200 godzin szkoleniowych z zakresu DM

b) prowadzenie kursu w całości przez:

•członków MINT i/lub

•certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM

c) uwzględnienie w programie kursu nabywania przez uczestników umiejętności opisanych w punkcie I niniejszych zasad.

Wymagania rekomendowane:

a) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu była weryfikowana wiedza teoretyczna i umiejętności jego uczestników w zakresie metod i zasad pracy DM.

b) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu jego uczestnicy zostali zapoznani ze skalą MITI oraz sposobem sporządzania transkryptów rozmów z klientami, które będą oceniane na Skali MITI.

c) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu jego uczestnicy zostali zapoznani z etycznymi aspektami prezentacji przypadków.

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu:

a) pozytywna ocena końcowej pracy zaliczeniowej w oparciu o skalę MITI (PDF),

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające program kursu wraz z godzinami zajęć teoretycznych, praktycznych i superwizji oraz informacją o osobach szkolących (członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM)

Dodatkowe uwagi

Ocena w oparciu o skalę MITI końcowej pracy zaliczeniowej jest wystawiona przez komisję powołaną przez Zarząd PTTM spośród certyfikowanych Terapeutów PTTM posługujących się skalą MITI.

W przypadku, gdy KND PTTM stwierdzi brak istotnych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, zwróci się do osoby zainteresowanej o uzupełnienie braków i do czasu uzupełnienia dokumentacji wstrzyma się z rozpatrzeniem wniosku.

Terminy składania dokumentów ustala Zarząd, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Sposób i forma dostarczenia w/w dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o uzyskanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM

Osoba ubiegająca się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM powinna dostarczyć, w formie elektronicznej:

a) wniosek do KND PTTM o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, oświadczenie o członkostwie w PTTM i uregulowaniu składek członkowskich za lata trwania kursu, oraz oświadczenie, że przesyłane dokumenty są zgodne z oryginałami,

b) dyplom magisterski oraz certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach (zgodnie z punktem III 2c),

c) zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych,

d) program kursu, uzyskany od organizatora kursu, wraz z informacją o osobach szkolących (np. członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM, itp.),

e) pozytywną ocenę końcowej pracy zaliczeniowej (np. w oparciu o skalę MITI (PDF)),

f) potwierdzenie opłaty za wydanie certyfikatu.

KURS SKALI MITI

KURS SKALI MITI

 

Cel kursu:

Nabycie umiejętności praktycznych w stosowaniu skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity) u psychologów, terapeutów uzależnień, lekarzy posiadających certyfikat terapeuty motywującego, pracujących z klientami używającymi środków psychoaktywnych.

 • Zapoznanie terapeutów motywujących PTTM z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity),
 • Praktyczne doskonalenie przy pomocy skali MITI zarówno ich stylu jak i narzędzi pracy z klientami używającymi środków psychoaktywnych,
 • Ćwiczenie umiejętności korzystania ze skali do rozwijania warsztatu pracy

Uczestnicy kursu będą mogli być powołani przez Zarząd do Komisji Certyfikacyjnej PTTM. Będą osobami kodującymi nagrania osób, które zgodnie z regulaminem, złożą wniosek o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM.

Kurs będzie się składał z trzech etapów:

I zjazd (2 dni, 14 godzin): wprowadzenie do Skali MITI 4.2.1. – skale globalne, wskaźniki zachowań. Analiza przykładowych nagrań, ćwiczenie umiejętności oceny i kodowania w odniesieniu do rozmów motywujących prowadzonych w obszarze pracy z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych. Termin: 23-24 września 2017, Warszawa.

Praca w małych grupach (4 spotkania, po 5 godzin pomiędzy zjazdami I i II): wzajemna analiza i ocena nagrań uczestników Kursu MITI lub nagrań zapewnionych przez organizatora kursu z wykorzystaniem skali MITI 4.2.1. Zajęcia będą realizowane na zasadzie wzajemnego doskonalenia, współpracy i wymiany doświadczeń, w podgrupach.

Ostatni zjazd (1 dzień, 7 godzin) – omówienie z ekspertem doświadczeń i wyjaśnienie wątpliwości z etapu pracy w małych grupach, podsumowanie umiejętności. Zaliczenie szkolenia, rozdanie zaświadczeń, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych badających satysfakcję ze szkolenia. Termin: 10 grudnia 2017, Warszawa.

Pierwszy i ostatni zjazd szkoleniowy poprowadzi Cristiana Fortini – psycholog kliniczny, kierownik zespołu psychologów na Oddziale Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie (CHUV, Lausanne University Hospital, Switzerland). Od 20 lat prowadzi treningi rozwijania umiejętności Dialogu Motywującego dla osób początkujących i zaawansowanych, superwizje kliniczne i  z zakresu Dialogu Motywującego. W latach 2009-2012 była członkiem Zarządu MINT (międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów Dialogu Motywującego). Od 2014 roku zasiada w komisji certyfikacyjnej członków MINT.

Opłata za kurs wynosi: 200 złotych i będzie wymagana w ciągu 7 dni od powiadomienia o przyjęciu na listę uczestników, co nastąpi do dnia 10 września 2017.

Warunki przyjęcia na kurs skali MITI 4:

– certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM

– doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi / nadużywającymi substancji chemicznych, w szczególności w ramach placówek świadczących nieodpłatne usługi na rzecz osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem

– praktyka kliniczna i trenerska z zakresu DM

– wspieranie  PTTM poprzez pracę na rzecz Towarzystwa i / lub darowizny

– zobowiązanie się do realizacji programu kursu, m.in. przygotowanie do kodowania nagrania pracy własnej wraz z transkryptem, kodowanie przydzielonych nagrań w ramach kursu, zgodnie z wytycznymi

– zobowiązanie do kodowania nagrań na rzecz PTTM

– przedstawienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kandydata

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń decydujący wpływ będzie miało zaangażowanie w prace na rzecz tłumaczenia skali MITI, oraz doświadczenie kliniczne i trenerskie w zakresie stosowania DM.

Wymagania niezbędne do zaliczenia szkolenia:

– udokumentowana obecność na wszystkich zjazdach

– zrealizowanie programu szkolenia, w tym: kodowania nagrania pracy własnej wraz z transkryptem, kodowanie przydzielonych nagrań w ramach kursu zgodnie z wytycznymi, przedstawienie koordynatorowi rezultatów pracy w podgrupach.

Osoby, które zaliczą kurs otrzymają rekomendacje PTTM do wykorzystywania skali MITI na okres 3 lat. Do odnowienia rekomendacji niezbędne będzie wykazanie się przez terapeutę PTTM praktyką w zakresie kodowania skalą MITI 4, w tym kodowanie na zlecenie PTTM prac egzaminacyjnych do certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, jeśli PTTM się o to zwróci.

Mail z linkiem do formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany 10 sierpnia.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 sierpnia do 5 września, do godziny 23.00.


Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia

Nowa publikacja – „Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych”

Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych

Redaktor: red. Hal Arkowitz , red. William R. Miller , red. Stephen Rollnick
Tłumaczyli: Przekład Marta Kapera

Seria : Psychiatria i Psychoterapia

ISBN: 978-83-233-4284-7

NOWOŚĆ

Dialog motywujący (DM) – efektywna metoda wspomagania zmian – narodził się w latach 80. XX w., a pierwsza edycja podręcznika dotyczącego teorii i praktyki tej metody autorstwa jej twórców Williama R. Millera i Stephena Rollnicka ukazała się w 1991 r. Wywodząc się z   terapii osób z problemem alkoholowym, dialog motywujący zaczął być wykorzystywany w szeroko pojętym obszarze pomagania. Obecnie poza dziedziną terapii uzależnień (w tym behawioralnych, jak np. patologiczny hazard) DM jest również stosowany m.in. w pomocy społecznej, więziennictwie, pedagogice czy medycynie. W obszarze zdrowia psychicznego DM wykorzystywany jest w terapii zaburzeń lękowych, depresji, zespołu stresu pourazowego, myśli samobójczych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, a także zaburzeń odżywiania. Warto dodać, że DM jest metodą o udowodnionej naukowo skuteczności.

Książkę rozpoczyna rozdział poświęcony ogólnym zagadnieniom dialogu motywującego.  W dalszych częściach wybitni specjaliści przedstawiają najbardziej aktualne sposoby zastosowania DM w konkretnych kontekstach klinicznych. Czytelnik znajdzie tu nie tylko uzasadnienie zastosowania DM w danym przypadku terapeutycznym, ale także opis możliwych trudności i środków zaradczych. Ponadto książka prezentuje wyniki badań, bogaty materiał kliniczny, w tym obszerne opisy sesji oraz przykłady, dzięki którym zarówno początkujący, jak i doświadczeni terapeuci mogą łatwiej zrozumieć, na czym polega duch dialogu motywującego, oraz jak należy stosować poszczególne metody pracy. Ważnym dopełnieniem książki jest rozdział wskazujący kierunki dalszego rozwoju DM w terapii problemów psychologicznych.

„Ta pięknie napisana książka mądrze mówi o tym, jak pomóc ludziom się zmieniać. Zawiera zajmujące opisy przypadków oraz bardzo przydatne praktyczne wskazówki. Będzie jednym z najważniejszych źródeł [wiedzy] dla osób, które pragną rozwijać swoją znajomość dialogu motywującego.”
Jesse H. Wright, MD, PhD, Director, University of Louisville Depression Center

„Po prostu najlepsza i najbardziej wszechstronna praca z tej dziedziny. Z prawdziwą przyjemnością czytałem ją i uczyłem się z niej. Uznani autorzy przedstawiają podstawy koncepcyjne, badania i zastosowania. Książka ta powinna znaleźć się na półce każdego klinicysty zainteresowanego dialogiem motywującym, a także studenta czy stażysty.”
Keith S. Dobson, PhD, Department of Psychology, University of Calgary, Kanada

 www.wuj.pl

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla Terapeutów Motywujących

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE dla Terapeutów Motywujących

 

W związku z informacją nt. cyklu szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego
dla profesjonalistów, którzy pracują z osobami używającymi środków odurzających
i nowych substancji psychoaktywnych
(specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy) widniejącą na stronie PTTM i KBPN  zawiadamiamy, że:

 

Szkolenie specjalistyczne – zapoznające Terapeutów Motywujących PTTM pracujących
z osobami używającymi środków psychoaktywnych i jednocześnie posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej w obszarze DM
z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity) odbędzie się w Warszawie w dwu sesjach w następujących terminach:

Sesja I (2 dni po 7 godzin zegarowych): 23-24.09.2017 r.

Sesja II (7 godzin zegarowych): 10.12.2017 r.

Pomiędzy sesjami przewidziana jest praca w małych grupach (4 spotkania po 5 godzin) – polegająca na wzajemnej analizie i ocenie sesji uczestników szkolenia
z wykorzystaniem skali MITI 4.2.1. z osobami używającymi środków psychoaktywnych.

 

Osobą koordynującą szkolenie jest Marta Lizis-Młodożeniec.

Informacja nt. szczegółowych warunków uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym zostanie rozesłana do Terapeutów Motywujących PTTM do końca lipca.

 

Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia

urlopy

Sąd Koleżeński PTTM uprzejmie informuje, iż w lipcu cały skład Sądu przebywa na urlopie.

 

PTTM zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów, którzy pracują z osobami używającymiśrodków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych (specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy) i chcą wzbogacić swój warsztat pracy o metodę Dialogu Motywującego.

Szkolenia będą realizowane na trzech poziomach zaawansowania:

I – Szkolenia podstawowe – koncentrujące się na najważniejszych założeniach Dialogu Motywującego oraz ćwiczeniu podstawowych umiejętnościach w pracy z klientem zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od środków psychoaktywnych.

Będzie obejmowało łącznie 50 godz. zegarowych zajęć warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach:

1) 2 dni (po7 godz.)
2) 2 dni (po7 godz.)
3) 2 dni (po7 godz.)
4) 1 dzień (8 godz.)

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z nich zobowiązany będzie do przedstawienia 15 minutowego nagrania audio pracy z pacjentem/ klientem.

II – Szkolenie uzupełniające – systematyzujące podstawową wiedzę nt. zasad, Ducha, procesów i umiejętności DM, rozwijające poprzez systematyczną pracę warsztatową z elementami superwizji umiejętności głębokiego rozumienia pacjenta i wzmacniania jego autonomii, rozwijania współpracy, ukierunkowywania na cel, wywoływania języka zmiany i osłabiania języka podtrzymania, pokazujące możliwości implementacji Dialogu Motywującego do już realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych adresowanych do klientów korzystających ze środków psychoaktywnych.
Będzie obejmowało 38 godz. zajęć zegarowych – warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach:

1) 2 dni (po 7 godz.)
2) 1 dzień (8 godz.)
3) 1 dzień (8 godz.)
4) 1 dzień (8 godz.)

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z nich zobowiązany będzie do przygotowania dwu 15 minutowych nagrań audio pracy z pacjentem/ klientem.

By przystąpić do szkolenia uzupełniającego należy przedstawić zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w min. 16 godzinach szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego prowadzonych przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM.

III – Szkolenie specjalistyczne – zapoznające Terapeutów Motywujących PTTM posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej w obszarze DM z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity).

Informacja nt. szczegółowych warunków uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym zostanie rozesłana do Terapeutów Motywujących PTTM.

Miasta, w których realizowane są szkolenia podstawowe:
Bydgoszcz 24-25.06, 2-3.09. 16-17.09, 7.10.br.
Koszalin – początek zajęć w pierwszym tygodniu lipca lub ostatnim tygodniu sierpnia br.
Opole – 28-29.06, 10-11.07, 28-29.08, 7.09.br.
Lublin – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Olsztyn – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Kraków – początek zajęć 14-15.09.br.

Miasta, w których realizowane są szkolenia uzupełniające:
Gdańsk, Warszawa – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Bydgoszcz, Wrocław, Łódź – początek zajęć w drugiej połowie września lub pierwszym tygodniu października br.

Realizatorami szkoleń są certyfikowani Terapeuci Motywujący PTTM oraz członkowie MINT (międzynarodowego stowarzyszenia trenerów Dialogu Motywującego).

Całkowita opłata uczestnika szkolenia podstawowego i uzupełniającego wynosi 125 zł i dotyczy dopłaty do przerw kawowych i dania obiadowego.  

Dodatkowe informacje:
Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.

Ilość miejsc jest ograniczona. Przewidziano 6 grup szkolenia podstawowego po 14 uczestników i 5 grup szkolenia uzupełniającego po 16 uczestników.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu jest udział uczestnika we wszystkich zjazdach oraz dodatkowo zaprezentowania pracy własnej z klientem w formie nagrania (zgodnie z wymogami podanymi w opisie szkoleń). W sytuacjach losowych – po uzgodnieniu z koordynatorem merytorycznym szkolenia, możliwe jest zaliczenie sesji z inną grupą.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA ODBYWA SIĘ:

DO 20 CZERWCA DLA SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH odbywających się w BYDGOSZCZY i OPOLU,
DO 30 CZERWCA dla szkolenia w KOSZALINIE

w przypadku pozostałych szkoleń – DO 15 sierpnia 2017r.

Dokładne daty zjazdów dla tych szkoleń zostaną podane niebawem.

Z uwagi na to, iż szkolenia mają charakter specjalistyczny i wymagają od uczestników zaangażowania, pracy własnej oraz w przypadku szkoleń uzupełniającego i zaawansowanego – dodatkowych kwalifikacji – proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

Etap I

Osoby gotowe uczestniczyć w szkoleniach proszone są o wypełnienie niniejszego formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqb-NvSnDET3RipxvtPR1Uoy3LKhD4G7BNsVtuuMlyTB5nw/formResponse  (kliknij w link poniżej lub skopiuj go  i wklej w okno przeglądarki)

Etap II

Na podstawie wypełnionych formularzy sporządzona zostanie ostateczna lista uczestników poszczególnych szkoleń.
Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną powiadomione mailowo w terminie do tygodnia od daty zakończenia rekrutacji i zobowiązane do uiszczenia opłaty w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Adres e-mail, na który trzeba będzie przesłać potwierdzenie wpłaty (PDF), zostanie podany w powiadomieniu.

Otrzymanie przez organizatora potwierdzenia wpłaty i powiadomienie przez PTTM uczestnika o jej przyjęciu upoważnia go do rozpoczęcia kursu.

Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zostaną wpisane na listę rezerwową i powiadomione o możliwości udziału w szkoleniu wówczas gdy inne miejsce zostanie zwolnione.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu  Dialog Motywujący w praktyce – szkolenia na trzech poziomach zaawansowania dla specjalistów pracujących z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych i współfinansowane są ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w składzie:
Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu
Zygmunt Medowski – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marta Lizis – Młodożeniec – członkini Zarządu
Anna Pierzchalska – skarbnik

W sprawach dotyczących projektu osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorem merytorycznym projektu – Panią Beata Kita pod adresem e-mail: beata.kita.dialog@wp.pl

Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH Z PROJEKTU SZKOLENIOWEGO 2016

Zastosowanie Dialogu Motywującego w działaniach profilaktycznych, terapeutycznych
i interwencyjnych – szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi
lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (edycja 2)

Projekt, będący kolejną edycją i kontynuacją projektu realizowanego przez PTTM w 2015, był realizowany ze środków m.st. Warszawy. Stanowił odpowiedź na wyrażaną przez uczestników wcześniejszych szkoleń oraz instytucje z terenu warszawskiej dzielnicy Praga Południe potrzebę zapewnienia możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu dialogu motywującego szerszej grupie profesjonalistów. Uzupełnienie oferty szkoleniowej o szkolenie pogłębione pozwoliło również absolwentom szkoleń podstawowym na ugruntowanie wiedzy rozwijanie umiejętności z zakresu DM.

Projekt był realizowany w okresie 16.02-31.12.2016. W ramach dwóch cykli szkoleń podstawowych oraz jednego cyklu szkoleń pogłębionych (zaawansowanych) zrealizowano łącznie 88 godzin warsztatów i 40 godzin superwizji, w których wzięło udział 53 profesjonalistów. Każde ze szkoleń było prowadzone przez dwóch trenerów/superwizorów – doświadczonych, certyfikowanych terapeutów motywujących.

Poniżej znajduje się podsumowanie wyników ewaluacji na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników wszystkich warsztatów i superwizji.

 

Uśredniony wynik ze wszystkich ankiet (dla wszystkich szkoleń) – ocena na skali 1-5

 1. Na ile oceniasz swoją wiedzę nt. zasad, umiejętności i procesów DM?          4,01
 2. Na ile oceniasz swoją umiejętność pracy z klientem zgodnie z zasadami DM (angażowanie klienta, ustalanie celu, wydobywanie języka zmiany, planowanie zmiany?) 3,78
 3. Na ile oceniasz swoją umiejętność praktycznego zastosowania nabytej na szkoleniu wiedzy? 3,94
 4. Ocena szkolenia
 5. treść 4,69
 6. sposób prowadzenia 4,66
 7. moje korzyści z uczestnictwa 4,65

 

Pytania otwarte:

 1. Co było najbardziej przydatne, szczególnie cenne?

Uczestnicy najczęściej podkreślali następujące aspekty szkolenia:

– ćwiczenia praktyczne

– konkretne przykłady

– usystematyzowanie wiedzy

– możliwość doświadczania i osobistej refleksji

– profesjonalizm i doświadczenie prowadzących

– możliwość dzielenia się doświadczeniem z grupą

 

 1. Co było najmniej przydatne, czego zabrakło?

W większości ankiet punkt ten pozostał niewypełniony lub skomentowany „wszystko było ok”, „nic nie zabrakło” itp.

Uczestnicy, którzy wpisali uwagi w tym punkcie, wskazywali głównie brak czasu na dokładniejsze przećwiczenie umiejętności oraz potrzebę kontynuacji szkolenia. Zgłaszali również potrzebę większej ilości ćwiczeń

 

 1. Dodatkowe uwagi i komentarze

Uczestnicy najczęściej dziękowali za możliwość uczestniczenia w szkoleniu. Podkreślali profesjonalne przygotowanie, doświadczenie trenerów i atmosferę na zajęciach.

Zarówno w ankietach grup podstawowych, jak i grupy zaawansowanej zgłaszana była potrzeba kontynuacji szkolenia w formie kolejnych warsztatów i superwizji. W odpowiedzi  na tę potrzebę Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej złożyło do Dzielnicy Praga Południe ofertę realizacji kolejnej edycji szkolenia. Wniosek ten uzyskał dofinansowanie, dzięki czemu w 2017 r. możemy realizować trzecią edycję projektu.

 

Opracowała: Aleksandra Wilkin-Day (koordynator projektu – edycja 1 i 2)