PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH Z PROJEKTU SZKOLENIOWEGO 2016

Zastosowanie Dialogu Motywującego w działaniach profilaktycznych, terapeutycznych
i interwencyjnych – szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi
lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy (edycja 2)

Projekt, będący kolejną edycją i kontynuacją projektu realizowanego przez PTTM w 2015, był realizowany ze środków m.st. Warszawy. Stanowił odpowiedź na wyrażaną przez uczestników wcześniejszych szkoleń oraz instytucje z terenu warszawskiej dzielnicy Praga Południe potrzebę zapewnienia możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu dialogu motywującego szerszej grupie profesjonalistów. Uzupełnienie oferty szkoleniowej o szkolenie pogłębione pozwoliło również absolwentom szkoleń podstawowym na ugruntowanie wiedzy rozwijanie umiejętności z zakresu DM.

Projekt był realizowany w okresie 16.02-31.12.2016. W ramach dwóch cykli szkoleń podstawowych oraz jednego cyklu szkoleń pogłębionych (zaawansowanych) zrealizowano łącznie 88 godzin warsztatów i 40 godzin superwizji, w których wzięło udział 53 profesjonalistów. Każde ze szkoleń było prowadzone przez dwóch trenerów/superwizorów – doświadczonych, certyfikowanych terapeutów motywujących.

Poniżej znajduje się podsumowanie wyników ewaluacji na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników wszystkich warsztatów i superwizji.

 

Uśredniony wynik ze wszystkich ankiet (dla wszystkich szkoleń) – ocena na skali 1-5

  1. Na ile oceniasz swoją wiedzę nt. zasad, umiejętności i procesów DM?          4,01
  2. Na ile oceniasz swoją umiejętność pracy z klientem zgodnie z zasadami DM (angażowanie klienta, ustalanie celu, wydobywanie języka zmiany, planowanie zmiany?) 3,78
  3. Na ile oceniasz swoją umiejętność praktycznego zastosowania nabytej na szkoleniu wiedzy? 3,94
  4. Ocena szkolenia
  5. treść 4,69
  6. sposób prowadzenia 4,66
  7. moje korzyści z uczestnictwa 4,65

 

Pytania otwarte:

  1. Co było najbardziej przydatne, szczególnie cenne?

Uczestnicy najczęściej podkreślali następujące aspekty szkolenia:

– ćwiczenia praktyczne

– konkretne przykłady

– usystematyzowanie wiedzy

– możliwość doświadczania i osobistej refleksji

– profesjonalizm i doświadczenie prowadzących

– możliwość dzielenia się doświadczeniem z grupą

 

  1. Co było najmniej przydatne, czego zabrakło?

W większości ankiet punkt ten pozostał niewypełniony lub skomentowany „wszystko było ok”, „nic nie zabrakło” itp.

Uczestnicy, którzy wpisali uwagi w tym punkcie, wskazywali głównie brak czasu na dokładniejsze przećwiczenie umiejętności oraz potrzebę kontynuacji szkolenia. Zgłaszali również potrzebę większej ilości ćwiczeń

 

  1. Dodatkowe uwagi i komentarze

Uczestnicy najczęściej dziękowali za możliwość uczestniczenia w szkoleniu. Podkreślali profesjonalne przygotowanie, doświadczenie trenerów i atmosferę na zajęciach.

Zarówno w ankietach grup podstawowych, jak i grupy zaawansowanej zgłaszana była potrzeba kontynuacji szkolenia w formie kolejnych warsztatów i superwizji. W odpowiedzi  na tę potrzebę Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej złożyło do Dzielnicy Praga Południe ofertę realizacji kolejnej edycji szkolenia. Wniosek ten uzyskał dofinansowanie, dzięki czemu w 2017 r. możemy realizować trzecią edycję projektu.

 

Opracowała: Aleksandra Wilkin-Day (koordynator projektu – edycja 1 i 2)