PTTM zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego, 2017

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów, którzy pracują z osobami używającymiśrodków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych (specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy) i chcą wzbogacić swój warsztat pracy o metodę Dialogu Motywującego.

Szkolenia będą realizowane na trzech poziomach zaawansowania:

I – Szkolenia podstawowe – koncentrujące się na najważniejszych założeniach Dialogu Motywującego oraz ćwiczeniu podstawowych umiejętnościach w pracy z klientem zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od środków psychoaktywnych.

Będzie obejmowało łącznie 50 godz. zegarowych zajęć warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach:

1) 2 dni (po7 godz.)
2) 2 dni (po7 godz.)
3) 2 dni (po7 godz.)
4) 1 dzień (8 godz.)

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z nich zobowiązany będzie do przedstawienia 15 minutowego nagrania audio pracy z pacjentem/ klientem.

II – Szkolenie uzupełniające – systematyzujące podstawową wiedzę nt. zasad, Ducha, procesów i umiejętności DM, rozwijające poprzez systematyczną pracę warsztatową z elementami superwizji umiejętności głębokiego rozumienia pacjenta i wzmacniania jego autonomii, rozwijania współpracy, ukierunkowywania na cel, wywoływania języka zmiany i osłabiania języka podtrzymania, pokazujące możliwości implementacji Dialogu Motywującego do już realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych adresowanych do klientów korzystających ze środków psychoaktywnych.
Będzie obejmowało 38 godz. zajęć zegarowych – warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach:

1) 2 dni (po 7 godz.)
2) 1 dzień (8 godz.)
3) 1 dzień (8 godz.)
4) 1 dzień (8 godz.)

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z nich zobowiązany będzie do przygotowania dwu 15 minutowych nagrań audio pracy z pacjentem/ klientem.

By przystąpić do szkolenia uzupełniającego należy przedstawić zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w min. 16 godzinach szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego prowadzonych przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM.

III – Szkolenie specjalistyczne – zapoznające Terapeutów Motywujących PTTM posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej w obszarze DM z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity).

Informacja nt. szczegółowych warunków uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym zostanie rozesłana do Terapeutów Motywujących PTTM.

Miasta, w których realizowane są szkolenia podstawowe:
Bydgoszcz 24-25.06, 2-3.09. 16-17.09, 7.10.br.
Koszalin – początek zajęć w pierwszym tygodniu lipca lub ostatnim tygodniu sierpnia br.
Opole – 28-29.06, 10-11.07, 28-29.08, 7.09.br.
Lublin – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Olsztyn – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Kraków – początek zajęć 14-15.09.br.

Miasta, w których realizowane są szkolenia uzupełniające:
Gdańsk, Warszawa – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Bydgoszcz, Wrocław, Łódź – początek zajęć w drugiej połowie września lub pierwszym tygodniu października br.

Realizatorami szkoleń są certyfikowani Terapeuci Motywujący PTTM oraz członkowie MINT (międzynarodowego stowarzyszenia trenerów Dialogu Motywującego).

Całkowita opłata uczestnika szkolenia podstawowego i uzupełniającego wynosi 125 zł i dotyczy dopłaty do przerw kawowych i dania obiadowego.  

Dodatkowe informacje:
Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.

Ilość miejsc jest ograniczona. Przewidziano 6 grup szkolenia podstawowego po 14 uczestników i 5 grup szkolenia uzupełniającego po 16 uczestników.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu jest udział uczestnika we wszystkich zjazdach oraz dodatkowo zaprezentowania pracy własnej z klientem w formie nagrania (zgodnie z wymogami podanymi w opisie szkoleń). W sytuacjach losowych – po uzgodnieniu z koordynatorem merytorycznym szkolenia, możliwe jest zaliczenie sesji z inną grupą.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA ODBYWA SIĘ:

DO 20 CZERWCA DLA SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH odbywających się w BYDGOSZCZY i OPOLU,
DO 30 CZERWCA dla szkolenia w KOSZALINIE

w przypadku pozostałych szkoleń – DO 15 sierpnia 2017r.

Dokładne daty zjazdów dla tych szkoleń zostaną podane niebawem.

Z uwagi na to, iż szkolenia mają charakter specjalistyczny i wymagają od uczestników zaangażowania, pracy własnej oraz w przypadku szkoleń uzupełniającego i zaawansowanego – dodatkowych kwalifikacji – proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

Etap I

Osoby gotowe uczestniczyć w szkoleniach proszone są o wypełnienie niniejszego formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqb-NvSnDET3RipxvtPR1Uoy3LKhD4G7BNsVtuuMlyTB5nw/formResponse  (kliknij w link poniżej lub skopiuj go  i wklej w okno przeglądarki)

Etap II

Na podstawie wypełnionych formularzy sporządzona zostanie ostateczna lista uczestników poszczególnych szkoleń.
Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną powiadomione mailowo w terminie do tygodnia od daty zakończenia rekrutacji i zobowiązane do uiszczenia opłaty w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Adres e-mail, na który trzeba będzie przesłać potwierdzenie wpłaty (PDF), zostanie podany w powiadomieniu.

Otrzymanie przez organizatora potwierdzenia wpłaty i powiadomienie przez PTTM uczestnika o jej przyjęciu upoważnia go do rozpoczęcia kursu.

Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zostaną wpisane na listę rezerwową i powiadomione o możliwości udziału w szkoleniu wówczas gdy inne miejsce zostanie zwolnione.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu  Dialog Motywujący w praktyce – szkolenia na trzech poziomach zaawansowania dla specjalistów pracujących z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych i współfinansowane są ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w składzie:
Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu
Zygmunt Medowski – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marta Lizis – Młodożeniec – członkini Zarządu
Anna Pierzchalska – skarbnik

W sprawach dotyczących projektu osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorem merytorycznym projektu – Panią Beata Kita pod adresem e-mail: beata.kita.dialog@wp.pl

Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia