Archiwum

ARCHIWUM

Treść uchwały dotyczącej zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego

Uchwała nr 41 z dnia 11 października 2017 roku

Zarząd, w dniu 11.10.2017 roku, w składzie: Anna Pierzchalska, Olga Mrozowska, Marta Lizis – Młodożeniec,  Zygmunt Medowski jednogłośnie przyjął jednolity tekst „Regulaminu PTTM dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej”, uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014 wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku w następującym brzmieniu:

Kierując się postanowieniami Statutu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej a w szczególności dbając o zachowanie treści i jednocześnie rozwój teorii i praktyki Dialogu Motywującego, w trosce o wysoką jakość stosowania i nauczania DM w Polsce,
promując i popierając wysoką jakość usług opartych na zasadach Dialogu Motywującego, Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej – akceptuje i ogłasza do stosowania „Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatów Terapeuty Motywującego PTTM”.

 1. Terapeuta Motywujący to osoba, która dysponuje rozległą wiedzą z zakresu

Dialogu Motywującego (DM) oraz umiejętnościami:

a) rozumienia problemu klienta dotyczącego motywacji oraz prowadzenia dialogu

motywującego z wykorzystaniem motywujących komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

b) stosowania zasad i metod DM,

c) aktualizowania i wykorzystywania wiedzy z zakresu DM i innych dziedzin nauki,

d) dysponowania dostateczną wiedzą dotyczącą rozwojowych i społecznych uwarunkowań

problemów, z którymi terapeuta ma do czynienia w ramach swojej praktyki,

e) stosowania odpowiednich metod ewaluacyjnych (kwestionariuszy, skal ocen, technik

obserwacyjnych) do oceny wpływu podjętych działań,

f) tworzenia, utrzymania i zakończenia relacji z klientem opartej o zasady pracy DM,

g) nawiązywania partnerskiej relacji i współpracy z klientem,

h) określenia i utrzymania właściwych granic w relacji z klientem,

i) adekwatnej oceny ryzyka poniesienia szkód przez klienta, terapeutę lub inne osoby,

j) świadomość i umiejętność postrzegania etycznych i prawnych zasad dotyczących relacji

terapeutycznej,

k) rozumienia własnego funkcjonowania i wpływu, jaki na pracę terapeuty może mieć

specyfika jego funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego oraz zachowania,

l) posiada gotowość i zdolność do zmiany cech, które mogą kolidować z procesem terapii

motywującej, oraz umiejętność właściwego wykorzystania informacji zwrotnych na temat swojej pracy motywującej,

m) własnoręcznym podpisem potwierdziła kierowanie się zasadami zawartymi w kodeksie etycznym terapeuty motywującego PTTM

Informacje ogólne

Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) jest nadawany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTM.

III. Zasady ubiegania się o certyfikat Terapeuty Motywującego

O certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) może ubiegać się osoba, która:

wystąpiła do Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM o rozpatrzenie wniosku
spełnia poniższe wymagania:
a) jest członkiem PTTM, który uregulował składki za cały okres trwania kursu

b) ma wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia lub lekarskie (dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe jest dyplom uczelni wyższej)

c) lub legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim innym niż psychologia lub wykształcenie lekarskie – te osoby przedstawiają dokumenty potwierdzające tytuł: terapeuty uzależnień lub psychoterapeuty lub inny dokument potwierdzający odbycia szkolenia/kursu obejmującego swoim programem wiedzę uwzględniającą elementy pracy terapeutycznej, psychologii, psychologii klinicznej lub psychopatologii w wymiarze 64 godzin (dokument taki powinien zawierać liczbę odbytych godzin dydaktycznych).

d) ukończyła kurs z zakresu DM, zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie IV

Kurs z zakresu DM, którego ukończenie uprawnia do wystąpienia o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM

Minimalne wymagania dotyczące kursu:

a) specjalistyczny kurs obejmujący co najmniej 200 godzin szkoleniowych z zakresu DM

b) prowadzenie kursu w całości przez:

•członków MINT i/lub

•certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM

c) uwzględnienie w programie kursu nabywania przez uczestników umiejętności opisanych w punkcie I niniejszych zasad.

Wymagania rekomendowane:

a) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu była weryfikowana wiedza teoretyczna i umiejętności jego uczestników w zakresie metod i zasad pracy DM.

b) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu jego uczestnicy zostali zapoznani ze skalą MITI oraz sposobem sporządzania transkryptów rozmów z klientami, które będą oceniane na Skali MITI.

c) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu jego uczestnicy zostali zapoznani z etycznymi aspektami prezentacji przypadków.

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu:

a) pozytywna ocena końcowej pracy zaliczeniowej w oparciu o skalę MITI (PDF),

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające program kursu wraz z godzinami zajęć teoretycznych, praktycznych i superwizji oraz informacją o osobach szkolących (członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM)

Dodatkowe uwagi

Ocena w oparciu o skalę MITI końcowej pracy zaliczeniowej jest wystawiona przez komisję powołaną przez Zarząd PTTM spośród certyfikowanych Terapeutów PTTM posługujących się skalą MITI.

W przypadku, gdy KND PTTM stwierdzi brak istotnych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, zwróci się do osoby zainteresowanej o uzupełnienie braków i do czasu uzupełnienia dokumentacji wstrzyma się z rozpatrzeniem wniosku.

Terminy składania dokumentów ustala Zarząd, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Sposób i forma dostarczenia w/w dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o uzyskanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM

Osoba ubiegająca się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM powinna dostarczyć, w formie elektronicznej:

a) wniosek do KND PTTM o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, oświadczenie o członkostwie w PTTM i uregulowaniu składek członkowskich za lata trwania kursu, oraz oświadczenie, że przesyłane dokumenty są zgodne z oryginałami,

b) dyplom magisterski oraz certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach (zgodnie z punktem III 2c),

c) zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych,

d) program kursu, uzyskany od organizatora kursu, wraz z informacją o osobach szkolących (np. członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM, itp.),

e) pozytywną ocenę końcowej pracy zaliczeniowej (np. w oparciu o skalę MITI (PDF)),

f) potwierdzenie opłaty za wydanie certyfikatu.

Treść uchwały dotyczącej regulaminu certyfikacji

Uchwała nr 38 z dnia 7 września 2017 roku

Zarząd na zebraniu w dniu 7.09.2017 roku, w składzie: Anna Pierzchalska, Olga Mrozowska, Marta Lizis – Młodożeniec, jednogłośnie podjął decyzję o zmianie zapisu w regulaminie certyfikacji.

Punkt w brzmieniu:

„V. Dodatkowe uwagi
1. Ocena w oparciu o skalę MITI końcowej pracy zaliczeniowej jest wystawiona przez komisję powołaną przez KND PTTM spośród certyfikowanych Terapeutów PTTM posługujących się skalą MITI.”

Zarząd zmienia na brzmienie zgodne ze statutem Towarzystwa:

„V. Dodatkowe uwagi
1. Ocena w oparciu o skalę MITI końcowej pracy zaliczeniowej jest wystawiona przez komisję powołaną przez ZARZĄD PTTM spośród certyfikowanych Terapeutów PTTM, posługujących się skalą MITI.”

W ten sposób zapis został zmieniony na zgodny ze statutem PTTM.

Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM na skali MITI

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM Zarząd PTTM zdecydował wprowadzić zasady przejściowe w kwestii oceniania na skali MITI nagrań do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM:

 1. Osobę oceniającą dane nagranie na skali MITI wyznacza kierownik kursu. Może wyznaczyć do tego siebie, współpracownika bądź inną osobę mającą doświadczenie w posługiwaniu się skalą MITI.
 2. Wprowadzić opłatę za wydanie certyfikatu terapeuty motywującego (na konto PTTM) w wysokości 100 zł.
 3. Zarząd proponuje, aby opłata za ocenę na skali MITI była wnoszona na rzecz osoby oceniającej w wysokości 200 zł.
 4. Zasady przejściowe mają obowiązywać do czasu przeprowadzenia przez PTTM otwartego szkolenia w skali MITI.

(Uchwała Zarządu PTTM z dnia 26.02.2016)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej informuje, że osoby, które rozpoczęły szkolenie z Dialogu Motywującego przed 11.06.2014 r. obowiązują tak zwane „zasady przejściowe” przyznawania certyfikatu terapeuty motywującego (poniżej).

Zasady przejściowe przyznawania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM 29.04.13

Wniosek_KND_terminy_certyfikacji

———————————————————————————————————————————————————

Nowy kurs z Dialogu Motywującego

W lutym 2018 roku rozpoczynają się zajęcia atestowanego przez PTTM kursu z zakresu Dialogu Motywującego, organizowanego przez PIDM.
Kontakt: sekretariat@pidm.pl, tel.: +48 535 524 733
Kierownik kursu: Dominik Meinhart – Burzyński
Zajęcia odbywać się będą w Czarnym Borze, Kamiennej Górze oraz we Wrocławiu.

—————————————————————————————————————————————————————

Zaproszenie na dofinansowane szkolenia w roku 2017!

KURS SKALI MITI

Cel kursu:

Nabycie umiejętności praktycznych w stosowaniu skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity) u psychologów, terapeutów uzależnień, lekarzy posiadających certyfikat terapeuty motywującego, pracujących z klientami używającymi środków psychoaktywnych.

 • Zapoznanie terapeutów motywujących PTTM z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity),
 • Praktyczne doskonalenie przy pomocy skali MITI zarówno ich stylu jak i narzędzi pracy z klientami używającymi środków psychoaktywnych,
 • Ćwiczenie umiejętności korzystania ze skali do rozwijania warsztatu pracy

Uczestnicy kursu będą mogli być powołani przez Zarząd do Komisji Certyfikacyjnej PTTM. Będą osobami kodującymi nagrania osób, które zgodnie z regulaminem, złożą wniosek o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM.

Kurs będzie się składał z trzech etapów:

I zjazd (2 dni, 14 godzin): wprowadzenie do Skali MITI 4.2.1. – skale globalne, wskaźniki zachowań. Analiza przykładowych nagrań, ćwiczenie umiejętności oceny i kodowania w odniesieniu do rozmów motywujących prowadzonych w obszarze pracy z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych. Termin: 23-24 września 2017, Warszawa.

Praca w małych grupach (4 spotkania, po 5 godzin pomiędzy zjazdami I i II): wzajemna analiza i ocena nagrań uczestników Kursu MITI lub nagrań zapewnionych przez organizatora kursu z wykorzystaniem skali MITI 4.2.1. Zajęcia będą realizowane na zasadzie wzajemnego doskonalenia, współpracy i wymiany doświadczeń, w podgrupach.

Ostatni zjazd (1 dzień, 7 godzin) – omówienie z ekspertem doświadczeń i wyjaśnienie wątpliwości z etapu pracy w małych grupach, podsumowanie umiejętności. Zaliczenie szkolenia, rozdanie zaświadczeń, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych badających satysfakcję ze szkolenia. Termin: 10 grudnia 2017, Warszawa.

Pierwszy i ostatni zjazd szkoleniowy poprowadzi Cristiana Fortini – psycholog kliniczny, kierownik zespołu psychologów na Oddziale Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie (CHUV, Lausanne University Hospital, Switzerland). Od 20 lat prowadzi treningi rozwijania umiejętności Dialogu Motywującego dla osób początkujących i zaawansowanych, superwizje kliniczne i  z zakresu Dialogu Motywującego. W latach 2009-2012 była członkiem Zarządu MINT (międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów Dialogu Motywującego). Od 2014 roku zasiada w komisji certyfikacyjnej członków MINT.

Opłata za kurs wynosi: 200 złotych i będzie wymagana w ciągu 7 dni od powiadomienia o przyjęciu na listę uczestników, co nastąpi do dnia 10 września 2017.

Warunki przyjęcia na kurs skali MITI 4:

– certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM

– doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi / nadużywającymi substancji chemicznych, w szczególności w ramach placówek świadczących nieodpłatne usługi na rzecz osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem

– praktyka kliniczna i trenerska z zakresu DM

– wspieranie  PTTM poprzez pracę na rzecz Towarzystwa i / lub darowizny

– zobowiązanie się do realizacji programu kursu, m.in. przygotowanie do kodowania nagrania pracy własnej wraz z transkryptem, kodowanie przydzielonych nagrań w ramach kursu, zgodnie z wytycznymi

– zobowiązanie do kodowania nagrań na rzecz PTTM

– przedstawienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kandydata

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń decydujący wpływ będzie miało zaangażowanie w prace na rzecz tłumaczenia skali MITI, oraz doświadczenie kliniczne i trenerskie w zakresie stosowania DM.

Wymagania niezbędne do zaliczenia szkolenia:

– udokumentowana obecność na wszystkich zjazdach

– zrealizowanie programu szkolenia, w tym: kodowania nagrania pracy własnej wraz z transkryptem, kodowanie przydzielonych nagrań w ramach kursu zgodnie z wytycznymi, przedstawienie koordynatorowi rezultatów pracy w podgrupach.

Osoby, które zaliczą kurs otrzymają rekomendacje PTTM do wykorzystywania skali MITI na okres 3 lat. Do odnowienia rekomendacji niezbędne będzie wykazanie się przez terapeutę PTTM praktyką w zakresie kodowania skalą MITI 4, w tym kodowanie na zlecenie PTTM prac egzaminacyjnych do certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, jeśli PTTM się o to zwróci.

Mail z linkiem do formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany 10 sierpnia.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 sierpnia do 5 września, do godziny 23.00.


Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia

————————————————————————————————————————————————————–

 

Nowy Kurs Dialogu Motywującego

W lutym 2018 roku rozpoczynają się zajęcia atestowanego przez PTTM kursu z zakresu Dialogu Motywującego, organizowanego przez PIDM.
Kontakt: sekretariat@pidm.pl, tel.: +48 535 524 733
Kierownik kursu: Dominik Meinhart – Burzyński
Zajęcia odbywać się będą w Czarnym Borze, Kamiennej Górze oraz we Wrocławiu.

Rekrutacja na kurs trwa.

——————————————————————————————————————————————————

Zarząd PTTM informuje, że zgodnie z zamieszczonymi na stronie PTTM ogłoszeniami, trwa koordynowany przez PTTM kurs skali MITI (wersja 4.2.1). Koniec kursu przypada na dzień 10.12.2017 roku.

Przypominamy zatem, że zgodnie z punktem 4. Uchwały Zarządu PTTM, z dnia 26.02.2016 roku, wprowadzającej Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM na skali MITI” osoby, które rozpoczęły Studium Dialogu Motywującego z dniem lub po dniu 26.02.2016 roku i złożą wniosek o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM do momentu zakończenia w/w kursu Skali MITI, obowiązuje Regulaminu PTTM dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, uchwalonego na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014, wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku, oraz „Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM na skali MITI”, uchwalone w dniu 26.02.2016 roku, które określają m.in. że to kierownik kursu wyznacza osobę, która dokonuje oceny nagrania na skali MITI.

Uchwałą Zarządu nr 42 zostało uregulowane rozpatrywanie wniosków o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego osób, które rozpoczęły SDM w okresie od 11.06.2014 do 26.02.2016.
Zarząd PTTM w dniu 16.10.2017, kierując się decyzją Walnego zebrania z 21.05.2017 roku,
uchwalił, że osoby te obowiązują następujące zasady: Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014, wraz ze zmianą  uchwaloną dnia 7.09.2017r., oraz Zasady oceniania nagrań do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM na skali MITI, uchwalone w dniu 26.02.2016 roku.

Niniejsza uchwała obowiązuje do dnia 10.12.2017 roku, czyli do momentu zakończenia zorganizowanego przez PTTM otwartego kursu Skali MITI 4.2.1.

Jednocześnie osoby, które rozpoczęły szkolenie z Dialogu Motywującego przed 11.06.2014 r. i złożą wniosek o nadanie certyfikatu terapeuty motywującego PTTM do dnia 10.12.2017, obowiązują Zasady przejściowe przyznawania certyfikatów Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej uchwalone na zebraniu Zarządu PTTM w dniu 29.04.2013.


Wszystkie wnioski o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, złożone po zakończeniu kursu skali MITI będą rozpatrywane według zasad
Regulaminu PTTM, dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, uchwalonego na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014 wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku.

———————————————————————————————————————————————————

Treść uchwały dotyczącej zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego

Uchwała nr 41 z dnia 11 października 2017 roku

Zarząd, w dniu 11.10.2017 roku, w składzie: Anna Pierzchalska, Olga Mrozowska, Marta Lizis – Młodożeniec,  Zygmunt Medowski jednogłośnie przyjął jednolity tekst „Regulaminu PTTM dotyczącego zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej”, uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014 wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017 roku w następującym brzmieniu:

Kierując się postanowieniami Statutu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej a w szczególności dbając o zachowanie treści i jednocześnie rozwój teorii i praktyki Dialogu Motywującego, w trosce o wysoką jakość stosowania i nauczania DM w Polsce,
promując i popierając wysoką jakość usług opartych na zasadach Dialogu Motywującego, Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej – akceptuje i ogłasza do stosowania „Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatów Terapeuty Motywującego PTTM”.

 1. Terapeuta Motywujący to osoba, która dysponuje rozległą wiedzą z zakresu

Dialogu Motywującego (DM) oraz umiejętnościami:

a) rozumienia problemu klienta dotyczącego motywacji oraz prowadzenia dialogu

motywującego z wykorzystaniem motywujących komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

b) stosowania zasad i metod DM,

c) aktualizowania i wykorzystywania wiedzy z zakresu DM i innych dziedzin nauki,

d) dysponowania dostateczną wiedzą dotyczącą rozwojowych i społecznych uwarunkowań

problemów, z którymi terapeuta ma do czynienia w ramach swojej praktyki,

e) stosowania odpowiednich metod ewaluacyjnych (kwestionariuszy, skal ocen, technik

obserwacyjnych) do oceny wpływu podjętych działań,

f) tworzenia, utrzymania i zakończenia relacji z klientem opartej o zasady pracy DM,

g) nawiązywania partnerskiej relacji i współpracy z klientem,

h) określenia i utrzymania właściwych granic w relacji z klientem,

i) adekwatnej oceny ryzyka poniesienia szkód przez klienta, terapeutę lub inne osoby,

j) świadomość i umiejętność postrzegania etycznych i prawnych zasad dotyczących relacji

terapeutycznej,

k) rozumienia własnego funkcjonowania i wpływu, jaki na pracę terapeuty może mieć

specyfika jego funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego oraz zachowania,

l) posiada gotowość i zdolność do zmiany cech, które mogą kolidować z procesem terapii

motywującej, oraz umiejętność właściwego wykorzystania informacji zwrotnych na temat swojej pracy motywującej,

m) własnoręcznym podpisem potwierdziła kierowanie się zasadami zawartymi w kodeksie etycznym terapeuty motywującego PTTM

Informacje ogólne

Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) jest nadawany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTM.

III. Zasady ubiegania się o certyfikat Terapeuty Motywującego

O certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) może ubiegać się osoba, która:

wystąpiła do Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM o rozpatrzenie wniosku
spełnia poniższe wymagania:
a) jest członkiem PTTM, który uregulował składki za cały okres trwania kursu

b) ma wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia lub lekarskie (dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe jest dyplom uczelni wyższej)

c) lub legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim innym niż psychologia lub wykształcenie lekarskie – te osoby przedstawiają dokumenty potwierdzające tytuł: terapeuty uzależnień lub psychoterapeuty lub inny dokument potwierdzający odbycia szkolenia/kursu obejmującego swoim programem wiedzę uwzględniającą elementy pracy terapeutycznej, psychologii, psychologii klinicznej lub psychopatologii w wymiarze 64 godzin (dokument taki powinien zawierać liczbę odbytych godzin dydaktycznych).

d) ukończyła kurs z zakresu DM, zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie IV

Kurs z zakresu DM, którego ukończenie uprawnia do wystąpienia o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM

Minimalne wymagania dotyczące kursu:

a) specjalistyczny kurs obejmujący co najmniej 200 godzin szkoleniowych z zakresu DM

b) prowadzenie kursu w całości przez:

•członków MINT i/lub

•certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM

c) uwzględnienie w programie kursu nabywania przez uczestników umiejętności opisanych w punkcie I niniejszych zasad.

Wymagania rekomendowane:

a) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu była weryfikowana wiedza teoretyczna i umiejętności jego uczestników w zakresie metod i zasad pracy DM.

b) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu jego uczestnicy zostali zapoznani ze skalą MITI oraz sposobem sporządzania transkryptów rozmów z klientami, które będą oceniane na Skali MITI.

c) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu jego uczestnicy zostali zapoznani z etycznymi aspektami prezentacji przypadków.

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu:

a) pozytywna ocena końcowej pracy zaliczeniowej w oparciu o skalę MITI (PDF),

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające program kursu wraz z godzinami zajęć teoretycznych, praktycznych i superwizji oraz informacją o osobach szkolących (członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM)

Dodatkowe uwagi

Ocena w oparciu o skalę MITI końcowej pracy zaliczeniowej jest wystawiona przez komisję powołaną przez Zarząd PTTM spośród certyfikowanych Terapeutów PTTM posługujących się skalą MITI.

W przypadku, gdy KND PTTM stwierdzi brak istotnych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, zwróci się do osoby zainteresowanej o uzupełnienie braków i do czasu uzupełnienia dokumentacji wstrzyma się z rozpatrzeniem wniosku.

Terminy składania dokumentów ustala Zarząd, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Sposób i forma dostarczenia w/w dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o uzyskanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM

Osoba ubiegająca się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM powinna dostarczyć, w formie elektronicznej:

a) wniosek do KND PTTM o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, oświadczenie o członkostwie w PTTM i uregulowaniu składek członkowskich za lata trwania kursu, oraz oświadczenie, że przesyłane dokumenty są zgodne z oryginałami,

b) dyplom magisterski oraz certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach (zgodnie z punktem III 2c),

c) zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych,

d) program kursu, uzyskany od organizatora kursu, wraz z informacją o osobach szkolących (np. członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM, itp.),

e) pozytywną ocenę końcowej pracy zaliczeniowej (np. w oparciu o skalę MITI (PDF)),

f) potwierdzenie opłaty za wydanie certyfikatu.


Ogłoszenie dla członków PTTM zainteresowanych realizacją zajęć w projekcie

szkoleniowo – superwizyjnym prowadzonym  przez PTTM

Szanowni Członkowie PTTM,

 Uprzejmie informujemy, że wniosek PTTM związany z organizacją szkoleń z zakresu  Dialogu Motywującego został przyjęty do realizacji.

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będący w dyspozycji Ministra Zdrowia, będzie współfinansował realizację szkoleń w Warszawie, Wrocławiu, Elblągu, Zgorzelcu, Białymstoku, Rzeszowie, Kielcach i Kwidzynie. Zaplanowano razem 8 grup szkoleniowych.

Celem szkolenia jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych jego uczestników (terapeutów uzależnień, lekarzy, psychologów, profilaktyków) w zakresie wykorzystywania Dialogu Motywującego w pracy z uzależnieniami behawioralnymi.  Szkolenie obejmuje 50 godzin  dla każdej z ośmiu grup.

Za prowadzenie szkolenia przewidywane jest honorarium zgodnie z wnioskiem. Kwota brutto:

godzina warsztatu -200zł

dojazd – 160 zł (ryczałt)

nocleg – 150zł

 

Szkolenie dla każdej z grup obejmuje 3 zjazdy (2-dniowy, 2-dniowy, 3-dniowy). Od trzeciego dnia szkolenia warsztaty obejmują elementy superwizji DM.

 

Minimalne (podstawowe) wymagania wobec realizatorów, którzy będą prowadzili zajęcia warsztatowe:

– certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM,

– członkostwo w PTTM i opłacone składki za lata ubiegłe oraz 2017r.,

– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2 rekomendacje), prosimy podać w formularzu zgłoszeniowym ilość przeprowadzonych szkoleń DM,

– doświadczenie kliniczne w prowadzeniu psychoterapii / terapii uzależnień i diagnozy

Uwaga objaśnienie. W przypadku trenerów, którzy realizowali szkolenia w ramach projektów PTTM, nie są wymagane poświadczenia/rekomendacje, ponieważ dokumenty te są w posiadaniu Towarzystwa.

Minimalne (podstawowe) wymagania wobec osób, które będą realizowały warsztaty DM z elementami superwizji DM w trakcie ostatniego, 3 – dniowego zjazdu:

– certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM,

– członkostwo w PTTM i opłacone składki za lata ubiegłe oraz 2017r.,

– duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń DM (3 rekomendacje) oraz doświadczenie w prowadzeniu superwizji DM (1 rekomendacja) – prosimy podać w formularzu zgłoszeniowym liczbę przeprowadzonych szkoleń DM  oraz superwizji DM

– doświadczenie kliniczne w prowadzeniu psychoterapii / terapii uzależnień i diagnozy

Uwaga objaśnienie. W przypadku trenerów, którzy realizowali szkolenia w ramach projektów PTTM, nie są wymagane poświadczenia/rekomendacje, ponieważ dokumenty te są w posiadaniu Towarzystwa.

Miasta i terminy realizacji szkoleń:

 

Warszawa

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Wrocław

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Zgorzelec

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Elbląg

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Rzeszów

I zjazd: wrzesień 2017.

II zjazd: październik 2017

III zjazd: listopad 2017

Białystok

I zjazd: wrzesień 2017.

II zjazd: październik 2017

III zjazd: listopad 2017

Kwidzyn

I zjazd: wrzesień 2017

II zjazd: październik 2017

III zjazd: listopad 2017

 

Kielce

I zjazd : wrzesień 2017

II zjazd : październik 2017

III zjazd : listopad 2017

Dokładne daty zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.

Osoby zainteresowane prowadzeniem szkoleń proszone są o wypełnienie formularza (Kliknij tutaj) wraz z oświadczeniami do dnia 03.03.2017r. do godz. 22.00. (Kliknij link i wypełnij puste pola formularza) >>TUTAJ<<

Uwaga. W przypadku trenerów, którzy realizowali szkolenia w ramach projektów PTTM, nie są wymagane poświadczenia/rekomendacje, ponieważ dokumenty te są w posiadaniu Towarzystwa.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń realizatorów, o kwalifikacji do projektu decydować będzie doświadczenie trenera oraz jego zaangażowanie w pracę na rzecz PTTM. W takiej sytuacji:

W zakresie zgłoszeń na zajęcia warsztatowe premiowane będzie:

– własne doskonalenie zawodowe trenera w zakresie DM, terapii uzależnień, a  w szczególności terapii uzależnień behawioralnych;

– dorobek w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat DM (np. artykuły, publikacje, wystąpienia na konferencjach, itp.).

W zakresie zgłoszeń do prowadzenia warsztatów z elementami superwizji DM w trakcie ostatniego, 3 – dniowego zjazdu, premiowane będzie:

– wykazanie własnego doskonalenia zawodowego w zakresie DM, w tym w zakresie prowadzenia superwizji DM oraz terapii uzależnień, a  w szczególności terapii uzależnień behawioralnych,

– dorobek w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat DM (j.w.).

Zakwalifikowani do projektu realizatorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających w/w wymagania.

Kandydaci zostaną zawiadomieni o wyniku przeprowadzonego naboru po zakończeniu rekrutacji.

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

———————————————————————————————————————————————————-

 

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej z przyjemnością zaprasza do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowym pt. Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie, który to projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA TRWA DO 6 MARCA 2017r.

Projekt skierowany jest do osób, które w swojej praktyce klinicznej zajmują się problemem uzależnień behawioralnych lub profilaktyką (terapeutów uzależnień, lekarzy, psychologów, profilaktyków) i chcą wzbogacić swój warsztat pracy o metodę Dialogu Motywującego.

Szkolenie obejmuje 50 godzin zajęć warsztatowych, podzielonych na 3 zjazdy (2 dni + 2dni + 3 dni). Od trzeciego dnia szkolenia warsztaty będą zawierać elementy superwizji DM.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z uczestników zobowiązany będzie do przedstawienia 15 minutowego nagrania audio pracy z pacjentem/ klientem.

Miasta, w których szkolenie jest realizowane: Warszawa, Wrocław, Elbląg, Kwidzyn, Rzeszów, Białystok, Zgorzelec, Kielce.

 

Miasta i terminy zjazdów:

Warszawa

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Wrocław

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Zgorzelec

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Elbląg

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Rzeszów

I zjazd: wrzesień 2017.

II zjazd: październik 2017

III zjazd: listopad 2017

Białystok

I zjazd: wrzesień 2017.

II zjazd: październik 2017

III zjazd: listopad 2017

Kwidzyn

I zjazd: wrzesień 2017

II zjazd: październik 2017

III zjazd: listopad 2017

 

Kielce

I zjazd : wrzesień 2017

II zjazd : październik 2017

III zjazd : listopad 2017

Dokładne daty zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.

Realizatorami szkolenia są certyfikowani Terapeuci Motywujący PTTM – nazwiska zostaną podane w późniejszym terminie

 

Całkowita opłata uczestnika wynosi 100 zł i dotyczy dopłaty do przerw kawowych.  

Dodatkowe informacje:

 • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.
 • Ilość miejsc jest ograniczona. Przewidziano 8 grup po 15 osób – po jednej grupie szkoleniowej w danym mieście.
 • Warunkiem uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu jest udział uczestnika we wszystkich zjazdach, (za wyjątkiem sytuacji losowych – po uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia) oraz zaprezentowanie 15 min nagrania pracy z klientem.

 

REKRUTACJA:

Ze względu na fakt, iż szkolenie ma charakter specjalistyczny i wymaga od uczestników zaangażowania i pracy własnej, proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

Etap I

Osoby chętne proszone są o wypełnienie niniejszego formularza (kliknij w link poniżej lub skopiuj go  i wklej w okno przeglądarki) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffoodrr4oXA7s3VK4VCIT2FtP_uXxQzdHyXYfMI8klLQEXvQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Etap II

Na podstawie wypełnionych formularzy sporządzona zostanie ostateczna lista uczestników poszczególnych szkoleń.

Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną powiadomione mailowo w terminie 1 tygodnia od daty zakończenia rekrutacji i zobowiązane do uiszczenia opłaty również w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania zawiadomienia.  Adres e-mail, na który trzeba będzie przesłać potwierdzenie wpłaty (PDF), zostanie podany w powiadomieniu.

Otrzymanie przez organizatora potwierdzenia wpłaty upoważnia uczestnika do rozpoczęcia kursu.

Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zostaną wpisane na listę rezerwową i powiadomione, w przypadku gdy inne miejsce zostanie zwolnione.

Szkolenie jest współfinasowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej:

Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu

Zygmunt Medowski – Wiceprzewodniczący Zarządu

Marta Lizis – Młodożeniec – członkini Zarządu

Anna Pierzchalska – skarbnik

 

————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej otrzymało dofinansowanie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  w ramach złożonego przez Towarzystwo projektu:

„Dialog Motywujący i jego wykorzystanie w profilaktyce i pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie”. 

Projekt ten jest kontynuacją cieszącego się dużą popularnością programu szkoleniowego, który PTTM realizuje od dwóch lat, dzięki wsparciu z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

W 2017 roku ruszy trzecia jego edycja, która realizowana będzie w miejscowościach do tej pory nieobjętych programem: Wrocław, Kielce, Białystok, Warszawa (lub okolice) Kwidzyn, Zgorzelec, Elbląg, Rzeszów.

Projekt adresowany jest do osób zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień behawioralnych i obejmuje łącznie 50 godz.  zajęć warsztatowo – superwizyjnych. Głównym jego celem jest  nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności stosowania DM w profilaktyce i terapii uzależnień behawioralnych.

Dzięki wsparciu KBPN koszt całego cyklu szkoleniowego na uczestnika to kwota 100zł.

Więcej szczegółów nt. samego projektu oraz zasad naboru uczestników do grup warsztatowo – superwizyjnych na naszej stronie już wkrótce.

Zarząd PTTM

———————————————————————————————————————————————————————

 

dialog_motywujacy_w_terapii_zaburzen_lekowych

 

Zachęcamy do zapoznania się z nową pozycją dotyczącą pracy Dialogiem Motywującym.„Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych” Henny A. Westra, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016

 

Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych

ISBN: 978-83-233-4113-0
Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych to mądra i pragmatyczna książka zawierająca szczegółowe omówienie skutecznych strategii wzmacniających zaangażowanie klienta w terapię. Henny A. Westra pokazuje, jak stosować metody dialogu motywującego (DM) w terapii poznawczo-behawioralnej i innych typach terapii. Dostarcza skutecznych narzędzi pozwalających pomóc pacjentom z zaburzeniami lękowymi w pokonaniu sprzecznych emocji i zbudowaniu wewnętrznej motywacji do przeprowadzenia zmiany.

Autorka tłumaczy podstawowe pojęcia z dziedziny DM, a także ich znaczenie w terapii zaburzeń lękowych oraz skojarzonych z nimi problemów, szczególnie depresji. Opisuje konkretne sposoby wykorzystania DM w charakterze interwencji poprzedzającej terapię lub podczas terapii, gdy pojawia się impas motywacyjny.

Książka zawiera odniesienia do problemów, z jakimi klienci najczęściej zgłaszają się na terapię, oraz głębokie przemyślenia, które mogą prowadzić do skuteczniejszych interwencji, dzięki czemu jest bezcennym źródłem wiedzy dla psychologów klinicznych, pracowników socjalnych, terapeutów, psychiatrów oraz studentów.

„Westra po mistrzowsku opisuje koncepcje leżące u podstaw DM oraz sposoby jego zastosowania w terapii zaburzeń lękowych. Książka powstała na podstawie dowodów empirycznych, a jednocześnie zawiera jasne, wciągające opisy przypadków klinicznych i objaśnienia. Pozwala zrozumieć, jak można się posługiwać DM w celu rozwiązania problemów wiążących się z terapią zaburzeń lękowych. To jeden z nielicznych podręczników, które wpisałbym na listę lektur obowiązkowych dla wszystkich praktykujących klinicystów”.

dr David A. Clark, Wydział Psychologii Uniwersytetu Nowego Brunszwiku w Kanadzie  

Więcej na:  www.wuj.pl


Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej z przyjemnością zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie.

Szkolenie będzie obejmowało 54 godziny warsztatowe i 10 godzin superwizyjnych. Projekt skierowany jest do osób, które w swojej praktyce klinicznej zajmują się problemem uzależnień behawioralnych lub profilaktyką nałogów behawioralnych: terapeutów uzależnień, lekarzy i psychologów, profilaktyków. Jest przeznaczony dla osób, które chciałyby ubogacić swój warsztat pracy o metody i narzędzia wykorzystywane w Dialogu Motywującym (Dialog Motywujący jest metodą o potwierdzonej naukowo skuteczności w terapii osób uzależnionych). W ostatnim dniu szkolenia odbędzie się superwizja pracy własnej uczestników i każdy z uczestników zobowiązany jest do przedstawienia 10 minutowego nagrania audio pracy z pacjentem.

Szkolenie obejmuje zjazdy: 2-dniowy, 2-dniowy i 3-dniowy i jest realizowane w Toruniu, Poznaniu, Olsztynie i Lublinie.

Miejsca szkoleń:

 1. Poznań: Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu, ul. Litewskiej 8
 2. Toruń: Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1
 3. Lublin: Dworek Staropolski KUL, 20-708 Lublin, ul. Konstantynów 1
 4. Olsztyn: Willa Pallas, ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn
 5. Gdańsk: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej, ul. Słomiana 2, 80-840 Gdańsk
 6. Warta (woj. łódzkie): miejsce zostanie podane późniejszym terminie

Terminy zjazdów:

Szkolenie Poznań (edycja wiosenna)

 1. Zygmunt Medowski (kwiecień) 20,21.04.2016
 2. Aleksandra Wilkin-Day (maj) 18,19.05.2016
 3. Jarosław Banaszak (czerwiec)15,16.06.2016, superwizja: Jarosław Banaszak 17.06.2016

Szkolenie Lublin (edycja wiosenna)

 1. Alexandra Kamińska (kwiecień) 21,22.04.2016
 2. Aleksandra Wilkin-Day (maj) 12,13.05.2016
 3. Beata Kita (czerwiec) 14,15.06.2016, superwizja: Beata Kita 16.06.2016

Szkolenie Toruń (edycja wiosenna)

 1. Magda Dolska-Topór (kwiecień) 19,20.04.2016
 2. Robert Rejniak (maj) 12,13.05.2016
 3. Anna Derwich (czerwiec) 13,14.06.2016, superwizja: Anna Derwich 15.06.2016

Szkolenie Olsztyn (edycja wiosenna)

 1. Katarzyna Kaszek-Idźkowska (kwiecień) 19,20.04.2016
 2. Małgorzata Adamczyk-Zientara (maj) 16,17.05.2016
 3. Beata Kita (czerwiec) 21,22.06.2016, superwizja: Beata Kita 23.06.2016

Szkolenie Gdańsk (edycja wiosenna)

 1. Olga Mrozowska (kwiecień) 20,21.04.2016
 2. Grażyna Bończewska (maj) 17,18.05.2016
 3. Urszula Grodzka (czerwiec) 27,28.06.2016, superwizja: Urszula Grodzka 29.06.2016

Szkolenie Poznań (edycja jesienna)

 1. Dominik Meinhart-Burzyński (wrzesień) 15,16.09.2016
 2. Cezary Barański (październik) 13,14.10.2016
 3. Jarosław Banaszak (listopad) 14,15.11.2016, superwizja: Jarosław Banaszak 16.11.2016

Szkolenie Łódź (edycja jesienna)

 1. Agata Groszek (wrzesień) 19,20.09.2016
 2. Jolanta Celebucka (październik) 24,25.10.2016
 3. Olga Olszewska (listopad) 14,15.11.2016, superwizja: Olga Olszewska 16.11.2016

Realizatorami szkolenia są terapeuci motywujący.

Koszt całkowity szkolenia: 100 zł – cena obejmuje koszty dydaktyczne, materiałów szkoleniowych i przerw kawowych.

Dodatkowe informacje:

 • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.
 • Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidziano 7 grup po 15 osób.
 • Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać mailem na adres wotuiw@wotuiw.torun.pl lub faxem  56 622 28 50, formularz  prosimy podpisać.
 • Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o szczegółach dotyczących szkolenia.
 • Osobą do kontaktu w sprawie szkolenia jest Anna Piotrowska, sekretarka WOTUiW w Toruniu, 56 622 89 08, tel. kom. 785 701 008.

Szkolenie jest współfinasowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

MZKBPN_logoPTTM-logo

 

———————————————————————————————————————————————————————-

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej zaprasza na cykl szkoleń z zakresu dialogu motywującego dla profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą, realizowany w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe.
Projekt Zastosowanie Dialogu Motywującego w działaniach profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych – szkoleniedla specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą (edycja 2) realizowany jest  dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Proponowany przez nas projekt i program szkoleń jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania i wdrażania umiejętności motywujących w pracy z osobami z problemem przemocy i uzależnienia oraz zagrożonymi tymi trudnościami.
W ramach projektu proponujemy dwa rodzaje szkoleń:
1. Szkolenia podstawowe przybliżające najważniejsze założenia oraz podstawowe umiejętnościdialogu motywującego, w których skład wchodzą dwa 2-dniowe warsztaty oraz 1-dniowa superwizja (łącznie: 40 godzin dydaktycznych). Szkolenie będzie realizowane w dwóch edycjach (kwiecień-czerwiec oraz październik-grudzień 2016).
Terminy szkoleń – edycja wiosenna:
14-15.04
11-12.05
6.06 (superwizja)
Terminy szkoleń – edycja jesienna:
3-4.10
14-15.15.12 (superwizja)
2. Szkolenie pogłębione (zaawansowane) dla osób, które ukończyły pierwszą edycję projektu lub inneszkolenia z zakresu DM i chciałyby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, złożone z trzech 2-dniowych spotkań warsztatowo-superwizyjnych (łącznie 48 godzin dydaktycznych) w okresie kwiecień-wrzesień 2016.
Terminy szkoleń:
25-26.04
20-21.06
29-30.09
Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres koordynatorki projektu Aleksandry Wilkin-Day: aleksandra.wilkinday@gmail.com
 
zakochaj_sie1      PTTM-logo

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo!

Dnia 16.02.2016 roku Zarząd PTTM podjął uchwałę dotyczącą opłat atestacyjnych od kursów przygotowujących do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM,

a dnia 26.02.2016 uchwalił zasady przejściowe dotyczące oceniania kandydatów na terapeutów motywujących na skali MITI.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwał.

 

Uchwała z dnia 16.02.2016

Opłata atestacyjna dla kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM wynosi 1000 zł, z możliwością rozłożenia na dwie raty w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o atestacji.

 

Uchwała z dnia 26.02.2016

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM Zarząd PTTM zdecydował wprowadzić zasady przejściowe w kwestii oceniania na skali MITI nagrań do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM:

 1. Osobę oceniającą dane nagranie na skali MITI wyznacza kierownik kursu. Może wyznaczyć do tego siebie, współpracownika bądź inną osobę mającą doświadczenie w posługiwaniu się skalą MITI.
 2. Wprowadzić opłatę za wydanie certyfikatu terapeuty motywującego (na konto PTTM) w wysokości 100 zł.
 3. Zarząd proponuje, aby opłata za ocenę na skali MITI była wnoszona na rzecz osoby oceniającej w wysokości 200 zł.
 4. Zasady przejściowe mają obowiązywać do czasu przeprowadzenia przez PTTM otwartego szkolenia w skali MITI.

————————————————————————————————————————————————————

Zaproszenie na szkolenie

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej z przyjemnością zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie.

Szkolenie będzie obejmowało 54 godziny warsztatowe i 10 godzin superwizyjnych. Projekt skierowany jest do osób, które w swojej praktyce klinicznej zajmują się problemem uzależnień behawioralnych lub profilaktyką nałogów behawioralnych: terapeutów uzależnień, lekarzy i psychologów, profilaktyków. Jest przeznaczony dla osób, które chciałyby ubogacić swój warsztat pracy o metody i narzędzia wykorzystywane w Dialogu Motywującym (Dialog Motywujący jest metodą o potwierdzonej naukowo skuteczności w terapii osób uzależnionych). W ostatnim dniu szkolenia odbędzie się superwizja pracy własnej uczestników i każdy z uczestników zobowiązany jest do przedstawienia 10 minutowego nagrania audio pracy z pacjentem.

Szkolenie obejmuje zjazdy: 2-dniowy, 2-dniowy i 3-dniowy i jest realizowane w Toruniu, Poznaniu, Olsztynie i Lublinie.

Więcej

MZKBPN_logo

 

——————————————————————————————————

KRYTERIA NABORU TRENERÓW DO SZKOLEŃ PRZEPROWADZANYCH PRZEZ PTTM 

Kryteria, jakie powinien spełniać trener prowadzący szkolenie, są następujące:

– certyfikowany terapeuta motywujący lub członek MINT

– członek PTTM z regularnie opłacanymi składkami

– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup odbiorców, w tym szkoleń DM (oświadczenie z listą szkoleń i liczbą godzin)

– aktywny udział w PTTM (praca społeczna na rzecz PTTM/ np. praca we władzach/ organizacja konferencji/ prowadzenie warsztatów w ramach wolontariatu itd.).

——————————————————————————————————

ksiazka_maleMZKBPN_logoPTTM.logo_male

NOWA PUBLIKACJA

„Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie”

Red. nauk. Jadwiga M. Jaraczewska, Małgorzata Adamczyk-Zientara

 

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej wydało publikację na temat skutecznych strategii profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych pt.: „Dialog motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie”.

Książka pod redakcją Jadwigi Jaraczewskiej oraz Małgorzaty Adamczyk-Zientary składa się z 11 rozdziałów napisanych przez ekspertów z zakresu dialogu motywującego (w tym. przez prof. Williama Millera).

Publikacja współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Więcej o publikacji i książka do pobrania tutaj.

———————————————————————–