Zasady atestacji kursów i opłaty

Treść uchwały dotyczącej zasad opłat za atestację

Uchwała nr 39 z dnia 7 września 2017 roku

Zarząd na zebraniu w dniu 7.09.2017 roku, w składzie: Anna Pierzchalska, Olga Mrozowska, Marta Lizis – Młodożeniec, jednogłośnie podjął decyzję o zmianie zasad dotyczących opłat za atestację.

Punkt w brzmieniu:

”Opłatę atestacyjną należy uiścić, gdy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, otrzyma atestację Towarzystwa. Opłata atestacyjna dla jednego kursu wynosi 1000 zł. Istnieje możliwość rozłożenia jej na dwie raty w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o atestacji.”

Zarząd zmienia na:

„Opłata atestacyjna dla jednego kursu SDM wynosi 1000 zł. Jest płatna w dwóch transzach. Pierwszą transzę w kwocie 500zł należy uiścić w momencie składania wniosku o atestację kursu. Druga transza w kwocie 500zł płatna jest po przyznaniu atestacji w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o otrzymaniu atestacji.”

Regulamin PTTM dotyczący atestacji kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM

uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014r.

Kierując się postanowieniami Statutu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej a w szczególności dbając o zachowanie treści i jednocześnie rozwój teorii i praktyki Dialogu Motywującego, w trosce o wysoką jakość stosowania i nauczania DM w Polsce,
promując i popierając wysoką jakość usług opartych na zasadach Dialogu Motywującego, Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej – akceptuje i ogłasza do stosowania „Regulamin PTTM dotyczący atestacji kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM”.

1.Atestacja dotyczy kursu mającego na celu realizowanie programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, zgodnego z obowiązującym Regulaminem dotyczącym zasad przyznawania Certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM.

2. Odpowiedzialny za zawartość merytoryczną kursu i dokumentację jest Kierownik Kursu.

3. Kurs atestowany kończy się zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu powinno zawierać stwierdzenie, że absolwent uzyskał umiejętności wystarczające do samodzielnego prowadzenia terapii motywującej, program kursu wraz z godzinami zajęć teoretycznych, praktycznych i superwizji oraz informacją o osobach szkolących (członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM)

5. Osoba kończąca kurs atestowany, jest uprawniona do ubiegania się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM.

6. Uczestnicy kursu atestowanego zobowiązani są do przynależności i opłacania składek członkowskich PTTM przez cały czas trwania kursu.

7.Udzielając atestacji PTTM odnosi się do wartości merytorycznej programu kursu.
PTTM nie ponosi odpowiedzialności za aspekty finansowe i organizacyjne kursu.

Procedura składania wniosku

1. Podmioty szkolące ubiegające się o atestacje składają wniosek w formie elektronicznej zawierający:

1.1.imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy, numer telefonu oraz mail;

1.2.kopie wpisu wnioskodawcy do rejestru przedsiębiorców, ewidencji działalności gospodarczej albo innego właściwego rejestru potwierdzający, że prowadzenie kursów i szkoleń jest w zakresie prowadzonej działalności,

1.3.program kursu zawierający:

a/ program zajęć dydaktycznych wraz z ich zakresem godzinowym i określeniem celów poszczególnych zajęć;

b/ plan zajęć superwizyjnych w grupach nie większych niż 12-osobowe;

c/ czas trwania kursu (nie krócej niż 2 lata);

d/ łączna liczba godzin zajęć kursu – nie mniej niż 200 godz. dydaktycznych;

e/ sposób oceny wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników kursu;

f/ informacje na temat kwalifikacji kadry dydaktycznej;

1.4.informację na temat maksymalnej liczby osób, które mają być objęte w/w kursem;

1.5.opis sposobu ewaluacji kursu;

1.6.imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu i e-mail Kierownika kursu;

1.7.opis przebiegu pracy zawodowej Kierownika kursu i pozostałych członków kadry szkolącej;

1.8.informację o wykształceniu i uzyskanych uprawnieniach zawodowych Kierownika kursu i pozostałych członków kadry szkolącej wraz z poświadczającymi je dokumentami lub ich poświadczonymi za zgodność kopiami;

1.9.oświadczenie potwierdzające członkostwo w PTTM Kierownika kursu i nie zaleganie ze składkami.

2.Podmiot prowadzący kurs w ramach programu szkoleniowego zobowiązany jest:

2.1. zapewnić odpowiednią kadrę, zwłaszcza osoby prowadzące zajęcia superwizyjne. Osoby te powinny legitymować się certyfikatem PTTM, udokumentowana pracą szkoleniową w DM, umiejętnością stosowania skali MITI;

2.2. zapewnić bazę dydaktyczną o strukturze dostosowanej do liczby uczestników kursu, w tym:

a) sale do prowadzenia warsztatów i superwizji,

b) środki i materiały dydaktyczne,

2.3. Przez okres 10 lat przechowywać do wglądu dla PTTM dokumentację, która świadczy o prawidłowym przebiegu kursu.

3.Podmiot prowadzący kurs zobowiązany jest:

3.1 przedstawić końcową pracę zaliczeniową uczestnika kursu do oceny na skali MITI przez komisję powołaną przez KND PTTM, która w terminie 6 tygodni od wypłynięcia pracy oraz wniesienia opłaty za jej ocenę, dokona oceny pracy i przedstawi ocenę w formie pisemnej składającemu podmiotowi;

3.2. wnieść opłatę za ocenę pracy końcowej;

3.3. po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy końcowej – zawiadomić uczestnika kursu o możliwości złożenia wniosku do KND PTTM w podanych przez Zarząd na dany rok kalendarzowy terminach, złożyć wniosek o wydanie certyfikatu PTTM i opłatę za wydanie Certyfikatu.

4. W razie rażących uchyleń PTTM ma prawo cofnąć atestacje.

Decyzja o atestacji

Wnioski rozpatruje Zarząd PTTM, po uzyskaniu pisemnej opinii Komisji Naukowo Dydaktycznej.
Komisja Naukowo Dydaktyczna przedstawia na podstawie dokumentacji opinię o zgłoszonym przez dany podmiot szkoleniu, a następnie Zarząd PTTM podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
Komisja Naukowo Dydaktyczna lub Zarząd PTTM mogą zwrócić się z pisemną prośbą o uzupełnienie dokumentacji, lub złożenie dodatkowych wyjaśnień. Brak ustosunkowania do pytań komisji i/lub brak uzupełnienie dokumentacji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnej informacji o wymaganych uzupełnieniach oznacza zakończenie procedury atestacyjnej z wynikiem negatywnym.
Informacje o udzieleniu atestacji otrzymuje Kierownik Kursu na piśmie, informacja taka jest również umieszczona na stronie internetowej PTTM po wpłynięciu opłaty za atestację kursu na konto PTTM.
Opłata za atestację kursu wnoszona będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
Opłata powinna zostać wniesiona na konto PTTM w ciągu 1 miesiąca od doręczenia informacji o atestacji. Za datę doręczenia uznaje się datę wysłania listu poleconego przez PTTM. Brak wniesienia opłaty w przewidzianym terminie oznacza cofnięcie decyzji o atestacji.
Atestacja kursu jest jednorazowa i w przypadku prowadzenia kolejnego kursu przez ten sam ośrodek wymagane jest ponowne rozpoczęcie procedury atestacyjnej.
Komisja Naukowo-Dydaktyczna, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo wglądu do w/w dokumentacji ośrodka
Wysokość opłat jest regulowana decyzją Zarządu. Uchwała jest ogłaszana na stronie PTTM.
Kierownik kursu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu PTTM o wszystkich zmianach w jego przebiegu, które mogą mieć wpływ na spełnianie kryteriów (jak np. zwiększenie liczby przyjęć kandydatów na szkolenie, odejście jednego z superwizorów, zmiany kierownika kursu). W uzasadnionych przypadkach atestacja będzie mogła być cofnięta.
Podmiot prowadzący atestowany kurs jest zobowiązany do:

Prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji programu szkolenie (daty zajęć, nazwiska i kwalifikacje wykładowców, tematy, ilość godzin, oceny kursu uzyskane przez uczestników kursu, protokoły egzaminów).
Prowadzenia dokumentacji dotyczącej uczestników kursu (potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia na kurs, kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni).
Informowania uczestników kursu o członkostwie w PTTM, działaniach Towarzystwa.
Przechowywania dokumentacji dotyczącej szkoleń przez co najmniej 10 lat, a w razie likwidacji Ośrodka prowadzącego kurs – przekazanie jej do PTTM.

Opłata atestacyjna

Opłatę atestacyjną należy uiścić, gdy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, otrzyma atestację Towarzystwa.

Opłata atestacyjna dla jedenego kursu wynosi 1000 zł. Isnieje możliwość rozłożenia jej na dwie raty w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o atestacji.

(Uchwała Zarządu PTTM z dnia 16.02.2016)