Szkolenia

 

Po raz pierwszy w Polsce – STUDIA PODYPLOMOWE DIALOG MOTYWUJĄCY 

Zapraszamy do Wrocławia na studia podyplomowe na kierunku DIALOG MOTYWUJĄCY! 

Studia mają charakter doskonalący. Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Programową Instytutu, składającą się z ekspertów DM, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT).

Radę programową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves, Fiona Clarke (Anglia) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).

Studia realizowane są we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu.

Nauka trwa dwa semestry, uczestnicy spotykają się w trybie zaocznym.

(zjazdy: sobota – niedziela, w sumie: 102 godziny tj. 40 godzin wykładów i 62 godzin warsztatów).

KOSZT: 320 zł za jeden zjazd/ całość studiów to 10 zjazdów

więcej informacji http://dlakandydata.dsw.edu.pl/dialog-motywujacy/

———————————————————————————————————————————–

Wszystkich zainteresowanych organizacją szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego prosimy o nawiązanie kontaktu bezpośrednio z osobą wybraną spośród certyfikowanych Terapeutów Motywujących  (lista >>TUTAJ<<)  .

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, jako organizacja społeczna, nie organizuje szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego na zlecenia prywatnych firm i placówek publicznych. Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej nie nadaje rekomendacji trenerom i nie nadzoruje ich działalności.

Prowadzimy natomiast atestację kursów uprawniających do ubiegania się o certyfikat terapeuty motywującego. Regulamin_atestacji_kursów_DM

————————————————————————————————————————————-

Kursy atestowane przez PTTM

Kursy rozpoczynające się

 

Studium Dialogu Motywującego

W październiku 2018 r. rozpoczynają się zajęcia drugiej edycji atestowanego przez PTTM kursu z zakresu Dialogu Motywującego, organizowanego przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.
Kontakt: sekretariat@pidm.pl, tel.: +48 535 524 733
Kierownik kursu: Dominik Meinhart–Burzyński
Zajęcia odbywać się będą we Wrocławiu.

————————————————————————————–

Kursy trwające

 

Studium DM dla certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień
Dwie grupy – Toruń Poznań, razem 40 osób. Szkolenie 200 godzin (wraz z superwizjami).
Współfinansowane przez PARPA w ramach programu NPZ (NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2016-2020) z funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych bedących w dyspozycji ministra zdrowia.
Numer zadania konkursowego: 18/3.1.2.3/17/DLO
Okres realizacji zadania: 15.09.2017- 31.07.2019
 
Koordynatorzy:Jolanta Celebucka (WOTUiW, Toruń), Jarosław Banaszak (Pracownia Motywacji i Zmian, Poznań)
*************************************************************************************************

Studium Terapii Motywującej

W lutym 2018 roku rozpoczęły się zajęcia atestowanego przez PTTM kursu z zakresu Dialogu Motywującego, organizowanego przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.
Kontakt: sekretariat@pidm.pl, tel.: +48 535 524 733
Kierownik kursu: Dominik Meinhart – Burzyński
Zajęcia odbywają się w Czarnym Borze, Kamiennej Górze oraz we Wrocławiu.

************************************************************************************************

Dofinansowane szkolenia w roku 2017 – KURS SKALI MITI 

Cel kursu:

Nabycie umiejętności praktycznych w stosowaniu skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity) u psychologów, terapeutów uzależnień, lekarzy posiadających certyfikat terapeuty motywującego, pracujących z klientami używającymi środków psychoaktywnych.

  • Zapoznanie terapeutów motywujących PTTM z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity),
  • Praktyczne doskonalenie przy pomocy skali MITI zarówno ich stylu jak i narzędzi pracy z klientami używającymi środków psychoaktywnych,
  • Ćwiczenie umiejętności korzystania ze skali do rozwijania warsztatu pracy

Uczestnicy kursu będą mogli być powołani przez Zarząd do Komisji Certyfikacyjnej PTTM. Będą osobami kodującymi nagrania osób, które zgodnie z regulaminem, złożą wniosek o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM.

Kurs będzie się składał z trzech etapów:

I zjazd (2 dni, 14 godzin): wprowadzenie do Skali MITI 4.2.1. – skale globalne, wskaźniki zachowań. Analiza przykładowych nagrań, ćwiczenie umiejętności oceny i kodowania w odniesieniu do rozmów motywujących prowadzonych w obszarze pracy z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych. Termin: 23-24 września 2017, Warszawa.

Praca w małych grupach (4 spotkania, po 5 godzin pomiędzy zjazdami I i II): wzajemna analiza i ocena nagrań uczestników Kursu MITI lub nagrań zapewnionych przez organizatora kursu z wykorzystaniem skali MITI 4.2.1. Zajęcia będą realizowane na zasadzie wzajemnego doskonalenia, współpracy i wymiany doświadczeń, w podgrupach.

Ostatni zjazd (1 dzień, 7 godzin) – omówienie z ekspertem doświadczeń i wyjaśnienie wątpliwości z etapu pracy w małych grupach, podsumowanie umiejętności. Zaliczenie szkolenia, rozdanie zaświadczeń, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych badających satysfakcję ze szkolenia. Termin: 10 grudnia 2017, Warszawa.

Pierwszy i ostatni zjazd szkoleniowy poprowadzi Cristiana Fortini – psycholog kliniczny, kierownik zespołu psychologów na Oddziale Uzależnień Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie (CHUV, Lausanne University Hospital, Switzerland). Od 20 lat prowadzi treningi rozwijania umiejętności Dialogu Motywującego dla osób początkujących i zaawansowanych, superwizje kliniczne i  z zakresu Dialogu Motywującego. W latach 2009-2012 była członkiem Zarządu MINT (międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów Dialogu Motywującego). Od 2014 roku zasiada w komisji certyfikacyjnej członków MINT.

Opłata za kurs wynosi: 200 złotych i będzie wymagana w ciągu 7 dni od powiadomienia o przyjęciu na listę uczestników, co nastąpi do dnia 10 września 2017.

Warunki przyjęcia na kurs skali MITI 4:

– certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM

– doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi / nadużywającymi substancji chemicznych, w szczególności w ramach placówek świadczących nieodpłatne usługi na rzecz osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem

– praktyka kliniczna i trenerska z zakresu DM

– wspieranie  PTTM poprzez pracę na rzecz Towarzystwa i / lub darowizny

– zobowiązanie się do realizacji programu kursu, m.in. przygotowanie do kodowania nagrania pracy własnej wraz z transkryptem, kodowanie przydzielonych nagrań w ramach kursu, zgodnie z wytycznymi

– zobowiązanie do kodowania nagrań na rzecz PTTM

– przedstawienie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje kandydata

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń decydujący wpływ będzie miało zaangażowanie w prace na rzecz tłumaczenia skali MITI, oraz doświadczenie kliniczne i trenerskie w zakresie stosowania DM.

Wymagania niezbędne do zaliczenia szkolenia:

– udokumentowana obecność na wszystkich zjazdach

– zrealizowanie programu szkolenia, w tym: kodowania nagrania pracy własnej wraz z transkryptem, kodowanie przydzielonych nagrań w ramach kursu zgodnie z wytycznymi, przedstawienie koordynatorowi rezultatów pracy w podgrupach.

Osoby, które zaliczą kurs otrzymają rekomendacje PTTM do wykorzystywania skali MITI na okres 3 lat. Do odnowienia rekomendacji niezbędne będzie wykazanie się przez terapeutę PTTM praktyką w zakresie kodowania skalą MITI 4, w tym kodowanie na zlecenie PTTM prac egzaminacyjnych do certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, jeśli PTTM się o to zwróci.

Mail z linkiem do formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany 10 sierpnia.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 sierpnia do 5 września, do godziny 23.00.


Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia

*************************************************************************************************************

Szkolenia 2017 rok

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów, którzy pracują z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych (specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy) i chcą wzbogacić swój warsztat pracy o metodę Dialogu Motywującego.

Szkolenia będą realizowane na trzech poziomach zaawansowania:

I – Szkolenia podstawowe – koncentrujące się na najważniejszych założeniach Dialogu Motywującego oraz ćwiczeniu podstawowych umiejętnościach w pracy z klientem zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od środków psychoaktywnych.

Będzie obejmowało łącznie 50 godz. zegarowych zajęć warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach:

1) 2 dni (po7 godz.)
2) 2 dni (po7 godz.)
3) 2 dni (po7 godz.)
4) 1 dzień (8 godz.)

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z nich zobowiązany będzie do przedstawienia 15 minutowego nagrania audio pracy z pacjentem/ klientem.

II – Szkolenie uzupełniające – systematyzujące podstawową wiedzę nt. zasad, Ducha, procesów i umiejętności DM, rozwijające poprzez systematyczną pracę warsztatową z elementami superwizji umiejętności głębokiego rozumienia pacjenta i wzmacniania jego autonomii, rozwijania współpracy, ukierunkowywania na cel, wywoływania języka zmiany i osłabiania języka podtrzymania, pokazujące możliwości implementacji Dialogu Motywującego do już realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych adresowanych do klientów korzystających ze środków psychoaktywnych.
Będzie obejmowało 38 godz. zajęć zegarowych – warsztatowo – superwizyjnych realizowanych w 4 sesjach:

1) 2 dni (po 7 godz.)
2) 1 dzień (8 godz.)
3) 1 dzień (8 godz.)
4) 1 dzień (8 godz.)

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z nich zobowiązany będzie do przygotowania dwu 15 minutowych nagrań audio pracy z pacjentem/ klientem.

By przystąpić do szkolenia uzupełniającego należy przedstawić zaświadczenie/certyfikat uczestnictwa w min. 16 godzinach szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego prowadzonych przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM.

III – Szkolenie specjalistyczne – zapoznające Terapeutów Motywujących PTTM posiadających doświadczenie w pracy trenerskiej w obszarze DM z nową wersją skali MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity).

Informacja nt. szczegółowych warunków uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym zostanie rozesłana do Terapeutów Motywujących PTTM.

Miasta, w których realizowane są szkolenia podstawowe:
Bydgoszcz 24-25.06, 2-3.09. 16-17.09, 7.10.br.
Koszalin – początek zajęć w pierwszym tygodniu lipca lub ostatnim tygodniu sierpnia br.
Opole – 28-29.06, 10-11.07, 28-29.08, 7.09.br.
Lublin – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Olsztyn – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Kraków – początek zajęć 14-15.09.br.

Miasta, w których realizowane są szkolenia uzupełniające:
Gdańsk, Warszawa – początek zajęć w ostatnim tygodniu sierpnia lub na początku września br.
Bydgoszcz, Wrocław, Łódź – początek zajęć w drugiej połowie września lub pierwszym tygodniu października br.

Realizatorami szkoleń są certyfikowani Terapeuci Motywujący PTTM oraz członkowie MINT (międzynarodowego stowarzyszenia trenerów Dialogu Motywującego).

Całkowita opłata uczestnika szkolenia podstawowego i uzupełniającego wynosi 125 zł i dotyczy dopłaty do przerw kawowych i dania obiadowego.  

Dodatkowe informacje:
Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.

Ilość miejsc jest ograniczona. Przewidziano 6 grup szkolenia podstawowego po 14 uczestników i 5 grup szkolenia uzupełniającego po 16 uczestników.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu jest udział uczestnika we wszystkich zjazdach oraz dodatkowo zaprezentowania pracy własnej z klientem w formie nagrania (zgodnie z wymogami podanymi w opisie szkoleń). W sytuacjach losowych – po uzgodnieniu z koordynatorem merytorycznym szkolenia, możliwe jest zaliczenie sesji z inną grupą.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA ODBYWA SIĘ:

DO 20 CZERWCA DLA SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH odbywających się w BYDGOSZCZY i OPOLU,
DO 30 CZERWCA dla szkolenia w KOSZALINIE

w przypadku pozostałych szkoleń – DO 15 sierpnia 2017r.

Dokładne daty zjazdów dla tych szkoleń zostaną podane niebawem.

Z uwagi na to, iż szkolenia mają charakter specjalistyczny i wymagają od uczestników zaangażowania, pracy własnej oraz w przypadku szkoleń uzupełniającego i zaawansowanego – dodatkowych kwalifikacji – proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

Etap I

Osoby gotowe uczestniczyć w szkoleniach proszone są o wypełnienie niniejszego formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqb-NvSnDET3RipxvtPR1Uoy3LKhD4G7BNsVtuuMlyTB5nw/formResponse (kliknij w link poniżej lub skopiuj go  i wklej w okno przeglądarki)

Etap II

Na podstawie wypełnionych formularzy sporządzona zostanie ostateczna lista uczestników poszczególnych szkoleń.
Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną powiadomione mailowo w terminie do tygodnia od daty zakończenia rekrutacji i zobowiązane do uiszczenia opłaty w ciągu pięciu dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Adres e-mail, na który trzeba będzie przesłać potwierdzenie wpłaty (PDF), zostanie podany w powiadomieniu.

Otrzymanie przez organizatora potwierdzenia wpłaty i powiadomienie przez PTTM uczestnika o jej przyjęciu upoważnia go do rozpoczęcia kursu.

Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zostaną wpisane na listę rezerwową i powiadomione o możliwości udziału w szkoleniu wówczas gdy inne miejsce zostanie zwolnione.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu  Dialog Motywujący w praktyce – szkolenia na trzech poziomach zaawansowania dla specjalistów pracujących z osobami używającymi środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych i współfinansowane są ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej w składzie:
Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu
Zygmunt Medowski – Wiceprzewodniczący Zarządu
Marta Lizis – Młodożeniec – członkini Zarządu
Anna Pierzchalska – skarbnik

W sprawach dotyczących projektu osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorem merytorycznym projektu – Panią Beata Kita pod adresem e-mail: beata.kita.dialog@wp.pl

Szkolenia są współfinansowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

 

**************************************************************************************************************

 

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, realizując swoją misję promowania Dialogu Motywującego, serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą z terenu dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W ramach projektu proponujemy:

Szkolenie podstawowe przybliżające najważniejsze założenia oraz podstawowe umiejętności Dialogu Motywującego, w których skład wchodzą dwa 2-dniowe warsztaty oraz 1-dniowa superwizja DM (łącznie: 40 godzin dydaktycznych).

Szkolenie podstawowe skierowane jest do osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach z zakresu Dialogu Motywującego i są profesjonalistami (członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, psychologami, pedagogami, terapeutami, pielęgniarkami i lekarzami, kuratorami, pracownikami placówek wsparcia, pracownikami socjalnymi), którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub pracują z osobami już uzależnionymi i ich rodzinami w Dzielnicy Praga-Południe, w tym z rejonów ulic ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2017 (Bliska, Kamionkowska, Ludwika Kickiego, Siennicka, Kobielska, Prochowa, Ludwika Michała Paca, Dobrowoja, Modrzewiowa, Międzyborska, Kirasjerów, Czapelska, Igańska, Sulejkowska, Pustelnicka, Zamieniecka, Stanisława Żółkowskiego, Hetmańska, Pokucka, Augustyna Kordeckiego, Komoroska, Bracławska, Franciszka Żymierskiego, Kawcza, Majdańska, Brazylijska, Angorska, Polskich Skrzydeł, Walewska, Rozłucka, Dudziarska).

Terminy szkolenia podstawowego:

I zjazd: 27-28 kwietnia 2017 r.

II zjazd: 25-26 maja 2017 r.

Superwizja: 22 czerwca 2017 r.

Miejsce szkolenia:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa, ul. Paca 40.

Początek zajęć godz. 10.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Nabór do grupy podstawowej trwa do 21 kwietnia włącznie.

Szkolenie pogłębione (zaawansowane) dla osób, które ukończyły pierwszą edycję projektu lub inne szkolenia z zakresu DM i chciałyby pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, złożone z trzech 2-dniowych spotkań warsztatowo-superwizyjnych (łącznie 48 godzin dydaktycznych).

Szkolenie zaawansowane skierowane jest do osób, które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu Dialogu Motywującego (szkoleniu podstawowym) i są profesjonalistami (członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, psychologami, pedagogami, terapeutami, pielęgniarkami i lekarzami, kuratorami, pracownikami placówek wsparcia, pracownikami socjalnymi), którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub pracują z osobami już uzależnionymi i ich rodzinami w Dzielnicy Praga-Południe, w tym z rejonów ulic ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2017 (ulice te same co w szkoleniu podstawowym)

Terminy szkolenia zaawansowanego:

I zjazd: 14-15 września 2017 r.

II zjazd: 12-13 października 2017 r.

III zjazd: 16-17 listopada 2017 r.

Miejsce szkolenia:

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa, ul. Paca 40.

Początek zajęć godz. 10.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Nabór do grupy zaawansowanej trwa do 30 czerwca włącznie.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (kliknij w link poniżej lub skopiuj go do paska internetowej przeglądarki).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVhw65PAhUWBfsjbU-xYPGL7Gq6IB1reijHaCvDXlQ2zws1Q/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zostaną o tym poinformowane przez koordynatora.

Koordynatorem projektu jest Pani Anna Ulatowska.

W sprawach projektu prosimy o kontakt z koordynatorem – e-mail: pragapoludnie.pttm@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

 

*******************************************************************************************************************

 Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej z przyjemnością zaprasza do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowym pt. Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie, który to projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA TRWA DO 6 MARCA 2017r.

W sprawach dotyczących projektu osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu – Panem Jarosławem Banaszakiem pod adresem e-mail: szkolenia.pttm@gmail.com

Projekt skierowany jest do osób, które w swojej praktyce klinicznej zajmują się problemem uzależnień behawioralnych lub profilaktyką (terapeutów uzależnień, lekarzy, psychologów, profilaktyków) i chcą wzbogacić swój warsztat pracy o metodę Dialogu Motywującego.

Szkolenie obejmuje 50 godzin zajęć warsztatowych, podzielonych na 3 zjazdy (2 dni + 2dni + 3 dni). Od trzeciego dnia szkolenia warsztaty będą zawierać elementy superwizji DM.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą pracowali na własnym materiale, dlatego też  każdy z uczestników zobowiązany będzie do przedstawienia 15 minutowego nagrania audio pracy z pacjentem/ klientem.

Miasta, w których szkolenie jest realizowane: Warszawa, Wrocław, Elbląg, Kwidzyn, Rzeszów, Białystok, Zgorzelec, Kielce.

 

Miasta i terminy zjazdów:

Warszawa

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Wrocław

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Zgorzelec

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Elbląg

I zjazd: kwiecień 2017.

II zjazd: maj 2017

III zjazd: czerwiec 2017

Rzeszów

I zjazd: wrzesień 2017.

II zjazd: październik 2017

III zjazd: listopad 2017

Białystok

I zjazd: wrzesień 2017.

II zjazd: październik 2017

III zjazd: listopad 2017

Kwidzyn

I zjazd: wrzesień 2017

II zjazd: październik 2017

III zjazd: listopad 2017

Kielce

I zjazd : wrzesień 2017

II zjazd : październik 2017

III zjazd : listopad 2017

Dokładne daty zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.

Realizatorami szkolenia są certyfikowani Terapeuci Motywujący PTTM – nazwiska zostaną podane w późniejszym terminie

 

Całkowita opłata uczestnika wynosi 100 zł i dotyczy dopłaty do przerw kawowych.  

Dodatkowe informacje:

  • Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia.
  • Ilość miejsc jest ograniczona. Przewidziano 8 grup po 15 osób – po jednej grupie szkoleniowej w danym mieście.
  • Warunkiem uzyskania zaświadczenia o udziale w szkoleniu jest udział uczestnika we wszystkich zjazdach, (za wyjątkiem sytuacji losowych – po uzgodnieniu z koordynatorem szkolenia) oraz zaprezentowanie 15 min nagrania pracy z klientem.

 

REKRUTACJA:

Ze względu na fakt, iż szkolenie ma charakter specjalistyczny i wymaga od uczestników zaangażowania i pracy własnej, proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

Etap I

Osoby chętne proszone są o wypełnienie niniejszego formularza (kliknij w link poniżej lub skopiuj go  i wklej w okno przeglądarki) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffoodrr4oXA7s3VK4VCIT2FtP_uXxQzdHyXYfMI8klLQEXvQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Etap II

Na podstawie wypełnionych formularzy sporządzona zostanie ostateczna lista uczestników poszczególnych szkoleń.

Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną powiadomione mailowo w terminie 1 tygodnia od daty zakończenia rekrutacji i zobowiązane do uiszczenia opłaty również w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania zawiadomienia.  Adres e-mail, na który trzeba będzie przesłać potwierdzenie wpłaty (PDF), zostanie podany w powiadomieniu.

Otrzymanie przez organizatora potwierdzenia wpłaty upoważnia uczestnika do rozpoczęcia kursu.

Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w szkoleniu zostaną wpisane na listę rezerwową i powiadomione, w przypadku gdy inne miejsce zostanie zwolnione.

Szkolenie jest współfinasowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Zapraszamy do udziału!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej:

Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu

Zygmunt Medowski – Wiceprzewodniczący Zarządu

Marta Lizis – Młodożeniec – członkini Zarządu

Anna Pierzchalska – skarbnik

 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia