Towarzystwo

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII MOTYWUJĄCEJ im. Victora Meyera Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej …

PTTM-logo

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII MOTYWUJĄCEJ

im. Victora Meyera

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 9 grudnia 2008 r. Skupia przedstawicieli zawodów z dziedziny lecznictwa, psychoterapii, psychologii, edukacji, logopedii, pedagogiki, socjologii, którzy upowszechniają lub wykorzystują w swojej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Dialog Motywujący (DM). Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 120 członków. W tej liczbie aż 54 osoby posiadają certyfikat Terapeuty Motywującego.

Główne cele PTTM to m.in.:

 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających umacnianiu i propagowaniu teorii i praktyki w zakresie Dialogu Motywującego,
 • podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa w zakresie Dialogu Motywującego,
 • dbałość o wysokie standardy praktyki zawodowej i etyki Dialogu Motywującego
 • wspieranie wymiany doświadczeń i wspólnych działań w Polsce
  i zagranicą w sprawach dotyczących terapeutów motywujących,
 • wspieranie wymiany naukowej z przedstawicielami innych kierunków teoretycznych na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej,
 • promowanie Dialogu Motywującego dla dobra publicznego.

Ważniejsze działania:

 • SZKOLENIA

Aktywność wielu członków Towarzystwa pomaga Dialogowi Motywującemu docie-rać do szerokiego grona specjalistów z całej Polski. Ze szkoleń skorzystali m.in. psy-cholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, lekarze psychiatrzy, pielęgniarki psychiatryczne, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, rehabilitanci, fizjoterapeuci, dietetycy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci, strażnicy miejscy, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a także niektórych grup roboczych powoływanych w związku z procedurą Niebieskich Kart.

 • MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE PTTM
 1. 2010 r. – „Terapia Motywująca w uzależnieniach: nowoczesna odpowiedź
  na wyzwania późnej nowoczesności”
  – zorganizowana we współpracy
  z Instytutem Psychiatrii i Neurologii;
 2. 2011r. „System pomocy dziecku i rodzinie w trudnej sytuacji życiowej. Problematyka. Efektywna pomoc. Motywacja do zmiany”. – przygotowana
  we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • 2012 r.„Dialog Motywujący jako nowatorska metoda motywowania do zmiany w pracy socjalnej” – przeprowadzona we współpracy z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie;
 1. 2013 r. – „Dialog Motywujący – metoda skutecznego pomagania” – realizowana we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA i Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, pod honorowym patronatem Pani Anny Komorowskiej, małżonki Prezydenta RP.
  Na zaproszenie PTTM na konferencji wystąpili najwybitniejsi przedstawiciele Dialogu Motywującego, w tym twórca DM – prof. William Miller.
 2. 2014 r.„Dialog Motywujący i jego szerokie zastosowania”przygotowana
  w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Południe m.st. Warszawy oraz księgarnią „Psyche”. Głównymi wykładowcami
  i trenerami byli:
 • w module A: Praca z osobami łamiącymi prawo, w tym ze sprawcami przestępstw na tle seksualnym – dr David Prescott – członek założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Przestępców Seksualnych (International Association for the Treatment of Sex Offenders) oraz członek Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT);
 • w module B: Motywująca praca z dziećmi i młodzieżą – dr Richard Rutschman– członek MINT, pracujący  w Chicago w Northeastern Illinois University w Centrum dla Nauczycieli, gdzie ze znakomitymi wynikami stosuje Dialog Motywujący jako metodę angażowania uczniów w proces wychowawczo-dydaktyczny – alternatywną dla tradycyjnego modelu nagród
  i kar.

Wśród polskich prelegentów wystąpiły tak utytułowane osoby jak:

prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński  – rektor PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, specjalista w zakresie: resocjalizacji społecznej, patologii społecznej, wykluczenia i stygmatyzacji społecznej, filozofii edukacji, teorii wychowania.

Dr Krystyna Starczewska – znana i ceniona w Polsce specjalistka w dziedzinie oświaty i wychowania,

Marek Kamiński – podróżnik, polarnik, założyciel Fundacji Marka Kamińskiego – zajmującej się pomocą osobom niepełnosprawnym, tworzeniem i realizacją programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

 • ORGANIZACJA TNT  i  FORUM MINT  w 2013 r.

Starania PTTM oraz intensywna współpraca z MINT (międzynarodowym stowarzy-szeniem trenerów DM) pozwoliły by Polska stała się miejscem spotkania z twórcami DM oraz miejscem międzynarodowego szkolenia nowych trenerów Dialogu Motywującego (TNT MINT), miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy kilkuset praktykami i naukowcami z całego świata goszczącymi w Krakowie (FORUM MINT).

 

 • PUBLIKACJE

W 2011 r. opublikowana została przez wydawnictwo UKSW dwutomowa praca
z obszaru pedagogiki, psychologii i pracy socjalnej. Autorami rozdziałów nt. DM byli praktycy z Polski, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

W 2012 r. wydana została pierwsza książka autorstwa polskich praktyków Dialog Motywujący w teorii i praktyce” w całości poświęcona DM. Książka prezentuje DM w aspekcie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom, w tym rodzinom z wieloma pro-blemami i wielopokoleniową dysfunkcjonalnością, osobom z problemem uzależnień.

Wspólnie z największymi autorytetami w obszarze DM, w tym jego twórcą, członko-wie PTTM przygotowują książkę nt. Dialogu Motywującego w obszarze uzależnień behawioralnych. Zostanie ona wydana przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii w 2015 r.

 

 • DBAŁOŚĆ O  WIERNY  I  JEDNOCZEŚNIE ZAKTUALIZOWANY PRZEKAZ  NA  TEMAT   DIALOGU  MOTYWUJĄCEGO

Od czasu swego powstania, PTTM dokłada starań by wydawane w Polsce publikacje oraz materiały dot. Dialogu Motywującego były przygotowywane rzetelnie, przekazy-wały intencje twórców DM, oddawały jego ducha oraz stan najnowszej wiedzy. Odbywa się to poprzez kontakty z wydawcami, recenzje publikacji, a ostatnio także redakcje naukowe tłumaczonych w Polsce prac W. R. Millera i S. Rollnicka. Udział przedstawicieli PTTM w MINT zapewnia Polsce dostęp do najnowszych osiągnięć
w dziedzinie DM.

 

 • FILMY EDUKACYJNE  NA  TEMAT   DIALOGU  MOTYWUJĄCEGO

Członkowie PTTM opracowali wykład wprowadzający nt. DM oraz scenariusze rozmów motywujących wraz ze szczegółowymi komentarzami. Dzięki temu powstał materiał edukacyjny złożony z cyklu filmów prezentujących możliwości wykorzystania DM w pracy nad motywacją do zmiany w sytuacji uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie. Jego współrealizatorem
i wydawcą jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 • DBAŁOŚĆ O CZYTELNOŚĆ  ZASAD  POTWIERDZANIA  KWALIFIKACJI
  W  ZAKRESIE  DIALOGU  MOTYWUJĄCEGO  ORAZ   ETYKĘ  PRACY

PTTM wypracowało zasady wydawania  certyfikatów dla Terapeutów Motywujących. Certyfikaty potwierdzają niezbędne w zakresie praktykowania DM kwalifikacje oraz zobowiązanie terapeuty do przestrzegania Kodeksu Etycznego Terapeuty Motywującego PTTM.    

Dzięki zaangażowaniu i pracy członków PTTM z Dialogu Motywującego korzysta duża grupa specjalistów różnych dziedzin, których rolą zawodową jest pomoc innym osobom w zmianie. DM włączany jest też to terapii poznawczo – behawioralnej, terapii krótkoterminowej, systemowej terapii rodzin, terapii tańcem i ruchem. Praktykowany jest też jako oddzielna metoda terapii.

 

oprac. i aktualizacja – Beata Kita