Członkostwo w PTTM

Serdecznie zapraszamy do Członkostwa w Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej!

„Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
2) akceptuje statutowe cele Towarzystwa,
3) ma wyższe wykształcenie, ma prawo wykonywania zawodu w dziedzinie lecznictwa, psychoterapii, psychologii, edukacji, logopedii, pedagogiki specjalnej i penitencjarnej oraz socjologii lub/i jest pracownikiem naukowym, albo studentem tych dyscyplin,
4) rozwija, upowszechnia lub wykorzystuje w swej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Terapię Motywującą.”

(Zgodnie z artykułem nr.12 Statutu PTTM)

 

Aby zostać członkiem PTTM należy:

wypełnić Deklarację Członkowską PTTM (deklaracja_czlonkowska_PTTM) i po podpisaniu jej przez dwóch członków wprowadzających (członkowie zwyczajni PTTM) przesłać listem zwykłym na adres PTTM.
Jeżeli w miejscu Państwa zamieszkania/praktyki nie ma osób będących członkami PTTM (członkami wprowadzającymi), prosimy o kontakt – listowny, lub mailowy z sekretariatem PTTM.

e-mail: sekretariat@pttm.org.pl

Adres:

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej
ul. Puławska 43 m. 7

02-508 Warszawa

 

SKŁADKI

  • Regularna składka członkowska opłacona w pierwszym kwartale roku kalendarzowego wynosi 60 zł rocznie dla stałych Członków (termin wpłacenia składki dla nowych członków wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną o przyjęciu w poczet członków PTTM ).
  • Skarbnik Towarzystwa ma obowiązek przypomnieć Członkom drogą elektroniczną o obowiązujących zasadach co najmniej dwa tygodnie przed upływającym terminem.
  • Po przekroczeniu powyższych terminów wysokość składki wynosi 90zł za dany rok.
  • Składka powinny być przesłane na konto PTTM z dopiskiem ”imię i nazwisko Członka, składka członkowska PTTM + za jaki rok″.

 

Składki można wpłacać na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII MOTYWUJĄCEJ
ul. Puławska 43 m. 7
02-508 Warszawa
Raiffeisen POLBANK

Nr rachunku: 12234000090530246000000030