Regulamin nadawania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (przyjęty uchwałą 53 z dnia 19.02.2018r., z uwzględnieniem korekt zawartych w uchwale 55 z dnia 15.03.2018r.)

Regulamin w trakcie konsultacji; zawieszony uchwałą z dnia 25 kwietnia 2018 Uchwała …

Regulamin w trakcie konsultacji; zawieszony uchwałą z dnia 25 kwietnia 2018 Uchwała Zarządu PTTM nr 7.

Aktualnie obowiązujący regulamin to regulamin z dnia 11.06.2014 http://pttm.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/demo-img.jpg.

 

Regulamin nadawania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

(przyjęty uchwałą 53 z dnia 19.02.2018r., z uwzględnieniem korekt zawartych w uchwale 55 z dnia 15.03.2018r.)

 

W celu uproszczenia zasad nadawania certyfikatów PTTM oraz upowszechnienia stosowania Dialogu Motywującego przez innych specjalistów pracujących w zawodach pomocowych, oraz zgodnie
z Uchwałą Programową Walnego zebrania PTTM z dnia 21.05.2017 roku, wprowadza się następujące regulacje obowiązujące w Towarzystwie od dnia 19 lutego 2018 roku.

I. Postanowienia ogólne

 1. Wprowadza się rozróżnienie między Praktykiem Dialogu Motywującego PTTM a Terapeutą Motywującym PTTM.
 2. Praktyk Dialogu Motywującego, to osoba która dysponuje rozległą wiedzą z zakresu Dialogu Motywującego (DM) oraz umiejętnościami:
 3. a) rozumienia problemu klienta dotyczącego motywacji oraz prowadzenia Dialogu Motywującego z wykorzystaniem motywujących komunikatów werbalnych i niewerbalnych,
 4. b) stosowania zasad i metod DM,
 5. c) aktualizowania i wykorzystywania wiedzy z zakresu DM,
 6. d) stosowania odpowiednich metod ewaluacyjnych (kwestionariuszy, skal ocen, technik obserwacyjnych) do oceny wpływu podjętych działań,
 7. e) nawiązywania partnerskiej relacji i współpracy z klientem,
 8. f) określenia i utrzymania właściwych granic w relacji z klientem,
 9. g) adekwatnej oceny ryzyka poniesienia szkód przez klienta, specjalistę lub inne osoby,
 10. h) świadomość i umiejętność postrzegania etycznych i prawnych zasad dotyczących relacji pomocowej,
 11. i) własnoręcznym podpisem potwierdziła kierowanie się zasadami zawartymi w kodeksie etycznym PTTM.
 12. Terapeuta Motywujący PTTM, to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności charakterystyczne dla Praktyka Dialogu Motywującego i ponadto:
 13. Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii dotyczącą problemów i zaburzeń psychicznych,
 14. Posiada umiejętności prowadzenia psychoterapii lub terapii uzależnień,
 15. Dysponuje dostateczną wiedzą dotyczącą uwarunkowań rozwojowych i społecznych problemów i zaburzeń psychologicznych,
 16. Rozumie problemy dotyczące relacji terapeutycznej, zagadnienia etyczne i prawne związane z prowadzeniem psychoterapii lub  terapii uzależnień.

II. Zasady przyznawania certyfikatów PTTM:

II.A. Certyfikat Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) jest nadawany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM.

O certyfikat Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) może ubiegać się osoba, która wystąpiła do KND PTTM o rozpatrzenie wniosku i spełnia poniższe wymagania:

 1. Jest członkiem PTTM i uregulowała składki członkowskie za cały okres odbywania jednolitego kursu z Dialogu Motywującego. W przypadku odbycia szkolenia według punktu II.A.4b. niniejszego regulaminu, opłaciła składki za okres maksymalnie dwóch lat.
 1. Ma uregulowane składki członkowskie za cały okres członkostwa w PTTM.
 1. Ma wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe zawodowe (licencjat) związane z zawodami pomocowymi i pracy z innymi ludźmi (lekarze, pielęgniarki, pracownicy związani z edukacją, pomocą społeczną, kuratorzy sądowi i inni pracownicy wymiaru sprawiedliwości, trenerzy, dietetycy, rehabilitanci i inni). Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest dyplom uczelni.
 1. Ukończyła:
  1. jednolity kurs z zakresu DM obejmujący co najmniej 60 godzin dydaktycznych warsztatów DM i 60 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM;

lub

 1. odbyła w sumie 60 godzin dydaktycznych warsztatów z zakresu DM (dotyczących różnych zagadnień) oraz 60 godzin dydaktycznych superwizji grupowej DM lub 20 godzin dyd. superwizji indywidualnej DM, lub superwizji indywidualnej DM i grupowej DM o łącznej liczbie co najmniej 60 godzin dyd. superwizji (zasada przeliczania: 3 godziny superwizji grupowej – 1 godzina superwizji indywidualnej),

Z zachowaniem, że szkolenia (wymienione w punkcie II.A.4.a. i II.A.4.b.) prowadzone były przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM/ członków MINT a superwizje DM (wymienione w punkcie II.A. 4.a. i II.A.4.b.), prowadzone były przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM spełniających kryteria zawarte w pkt. IV niniejszego regulaminu. Przedstawiła dokumenty potwierdzające ukończenie kursu lub odbycie zajęć warsztatowych
i superwizji DM, opisanych w punkcie II.A.4. lub II.A.4.b.

 1. Zdała egzamin organizowany przez PTTM (patrz punkt V).
 1. Przedstawiła dwie rekomendacje od certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM, którzy ją szkolili/ superwizowali, w tym co najmniej jedną od osoby z listy certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM rekomendowanych przez Towarzystwo do prowadzenia superwizji DM w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu.
 1. Uiściła opłatę egzaminacyjną oraz opłatę za wydanie certyfikatu PTTM.

II.B. Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) jest nadawany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM.

O certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) może ubiegać się osoba, która wystąpiła do KND PTTM o rozpatrzenie wniosku i spełnia poniższe wymagania:

 1. Jest członkiem PTTM i uregulowała składki członkowskie za cały okres odbywania jednolitego kursu z Dialogu Motywującego. W przypadku odbycia szkolenia według punktu II.B.4b. niniejszego regulaminu, opłaciła składki za okres maksymalnie dwóch lat.
 2. Ma uregulowane składki członkowskie za cały okres członkostwa w PTTM.
 3. Posiada certyfikat: psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/ terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej/ terapeuty uzależnień KBPN lub specjalisty terapii uzależnień PARPA lub dyplom lekarza lub tytuł magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, filozofii i innych kierunków humanistycznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia

lub:

a) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w wymiarze 1200 godzin lub przed 2007 r. – ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia.

lub:

b) jest w trakcie procesu szkolenia certyfikacyjnego, opisanego w punkcie II.B.3.a. i dostarczy zaświadczenie o uczestnictwie w w/w kursie z zakresu psychoterapii.

 1. Ukończyła:

c) jednolity kurs z zakresu DM obejmujący co najmniej 60 godzin dydaktycznych warsztatów DM i 60 godzin dyd. superwizji grupowej DM.

lub:

d) odbyła łącznie w sumie 60 godzin dydaktycznych warsztatów z zakresu DM (dotyczących różnych zagadnień) oraz 60 godzin dyd. superwizji grupowej DM lub 20 godzin dyd. superwizji indywidualnej DM, lub superwizji indywidualnej DM i grupowej DM o łącznej liczbie co najmniej 60 godzin dyd. superwizji (zasada przeliczania: 3 godziny superwizji grupowej – 1 godzina superwizji indywidualnej).
Z zachowaniem, że szkolenia (wymienione w punkcie II.B. 4.c. i II.B.4.d.) prowadzone były przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM/ członków MINT a superwizje DM (wymienione w punkcie II.B. 4.c. i II.B.4.d.), prowadzone były przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM, spełniających kryteria zawarte w pkt. IV niniejszego regulaminu.

Przedstawiła dokumenty potwierdzające odbycie kursu DM lub zajęć warsztatowych/ szkoleń DM i superwizji DM spełniających kryteria zawarte w punkcie II. B.4.

 

 1. Zdała egzamin organizowany przez PTTM (patrz punkt V).
 1. Przedstawiła dwie rekomendacje od certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM, którzy ją szkolili/ superwizowali, w tym co najmniej jedną od certyfikowanego Terapeuty Motywującego PTTM rekomendowanego przez PTTM do prowadzenia superwizji DM w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu.
 1. Uiściła opłatę egzaminacyjną oraz opłatę za wydanie certyfikatu PTTM.

 

Osoby ubiegające się o certyfikat Praktyka Dialogu Motywującego/ Terapeuty Motywującego przedstawiają w formie elektronicznej następujące dokumenty do KND PTTM:

 1. wniosek do KND PTTM o nadanie certyfikatu Praktyka Dialogu Motywującego PTTM lub Terapeuty Motywującego PTTM, oświadczenie o członkostwie w PTTM i uregulowaniu składek członkowskich zgodnie z punktem II.B.1. i II.B.2., oraz oświadczenie, że przesyłane dokumenty są zgodne z oryginałami,
 1. dyplom magisterski oraz, w przypadku osób ubiegających się o certyfikat Terapeuty Motywującego, certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, zgodnych z wymaganiami opisanymi w punkcie II.B.3.,
 1. zaświadczenia o ukończeniu kursu DM i/lub szkoleń DM wydane przez organizatora kursu, wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych lub zaświadczenia o odbytych warsztatach i superwizjach DM, prowadzonych zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie III niniejszego regulaminu,
 1. nagrania/ opisy przypadków, zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie V,
 1. potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie certyfikatu PTTM.

 

III Rekomendacje dotyczące kursów oraz szkoleń z zakresu DM realizowanych w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu Praktyka DM PTTM lub Terapeuty Motywującego PTTM:

 1. Zajęcia dydaktyczno – warsztatowe w trakcie kursu DM oraz szkoleń z zakresu DM powinny być prowadzone przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM/ członków MINT a superwizje DM –  przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM rekomendowanych przez PTTM do prowadzenia superwizji DM (zgodnie z punktem IV).
 1. W trakcie kursu DM, szkoleń DM albo superwizji DM powinna być weryfikowana wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności jego uczestników w zakresie metod i zasad pracy DM.
 1. W trakcie kursu DM, szkoleń DM albo superwizji DM uczestnicy zostają zapoznani ze skalą MITI 4.2.1. oraz sposobem sporządzania transkryptów rozmów z klientami, a także z wymaganiami PTTM dotyczącymi opisu pracy egzaminacyjnej przedstawianej na potrzeby egzaminu organizowanego przez PTTM. (patrz. pkt V).
 1. W trakcie kursu DM, szkoleń DM oraz superwizji DM uczestnicy zostają zapoznani z etycznymi aspektami pracy pomocowej, w szczególności prezentacji przypadków.

IV. Rekomendacje dotyczące prowadzenia superwizji DM w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu Praktyka DM PTTM lub Terapeuty Motywującego PTTM:

 1. Dla certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM prowadzących superwizję DM w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu Praktyka DM PTTM lub Terapeuty Motywującego PTTM przewiduje się następuje warunki uzyskania rekomendacji PTTM:

a) Posiadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM od min 5 lat.

b) Posiadanie certyfikatu: psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/ Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/ terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej/ terapeuty uzależnień KBPN lub certyfikatu specjalisty terapii uzależnień PARPA lub dyplom lekarza lub tytuł magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, filozofii i innych kierunków humanistycznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

lub:

c) Ukończenie podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w wymiarze 1200 godzin, lub przed 2007 r. – ukończenie podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia;

d) Czynne doświadczenie w prowadzeniu terapii zaburzeń psychicznych w wymiarze min 8 lat udokumentowanej praktyki psychoterapeutycznej/ terapii uzależnień, liczone od momentu uzyskania certyfikatu o którym mowa w punkcie IV.1.b lub od czasu ukończenia szkolenia podyplomowego o którym mowa w punkcie IV.1.c.

e) Systematyczne dokształcanie się w zakresie DM i/lub prowadzenia superwizji, w tym superwizji DM i/lub prowadzenia terapii zaburzeń psychicznych (min. 16 godzin dydaktycznych rocznie, licząc wstecz od daty złożenia wniosku).

f) Zrealizowanie minimum 200 godzin udokumentowanych szkoleń z zakresu DM.

g) Przedstawienie minimum 3 rekomendacji dotyczących prowadzonych szkoleń z zakresu DM od dwóch niezależnych instytucji.

h) Przeprowadzenie i udokumentowanie przeprowadzenia minimum 50 godzin superwizji DM i/lub superwizji.

i) Przedstawienie minimum 2 rekomendacji dotyczących prowadzenia superwizji DM i/lub superwizji od dwóch niezależnych instytucji.

Kryterium rekomendowanym nieobowiązkowym jest ukończenie szkolenia organizowanego przez PTTM z zakresu  posługiwania się skalą  MITI 4.2.1 oraz bycie koderem PTTM Skali MITI wpisanym na listę Koderów PTTM (Koder PTTM Skali MITI może, ale nie musi być superwizorem DM).

 

 1. Osoby spełniające kryteria wymienione w punkcie IV.1. mogą występować do KND PTTM z

wnioskiem o wpisanie na listę certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM rekomendowanych przez PTTM do prowadzenia supewizji z zakresu Dialogu Motywującego w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu Praktyka DM PTTM/ Terapeuty Motywującego PTTM. W tym celu muszą przedstawić KND PTTM zaświadczenia, certyfikaty i inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 1. KND PTTM rozpatruje i opiniuje wnioski oraz przesyła opinię do Zarządu w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku i dostarczenia przez wnioskodawcę kompletnej dokumentacji.
 1. Decyzję o wpisaniu osoby na listę certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM rekomendowanych przez Towarzystwo do prowadzenia superwizji DM w procesie szkolenia kandydatów do certyfikatu Praktyka DM PTTM lub Terapeuty Motywującego PTTM  podejmuje Zarząd PTTM w formie uchwały, w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozytywnej opinii Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM.

 

V. Egzamin certyfikacyjny PTTM:

 1. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd PTTM.
  W jej skład wchodzą: koderzy PTTM Skali MITI 4.2.1., certyfikowani Terapeuci Motywujący PTTM rekomendowani przez PTTM do prowadzenia superwizji DM (w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu Praktyka DM PTTM/ Terapeuty Motywującego PTTM) lub certyfikowani Terapeuci Motywujący PTTM rekomendowani przez PTTM do prowadzenia superwizji DM (w procesie szkolenia kandydatów do uzyskania certyfikatu Praktyka DM PTTM / Terapeuty Motywującego PTTM), będący jednocześnie Koderami PTTM – z zachowaniem zasady, że każda praca egzaminacyjna i nagrania oceniane są minimum przez dwóch niezależnych specjalistów uprawnionych przez PTTM do dokonania takiej oceny.
 1. W przypadku dużej rozbieżności w ocenach wystawionych przez Koderów PTTM (min. 2 punkty w skalach globalnych Skali MITI 4.2.1.), Zarząd PTTM powołuje trzecią osobę do Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek jednej z osób dotychczas sprawdzających pracę egzaminacyjną.
 1. Ciałem kompetentnym do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z oceną pracy egzaminacyjnej jest Komisja Egzaminacyjna PTTM, której stanowisko w sprawie nadania certyfikatu PTTM jest ostateczne.
 1. Prace przedstawiane Komisji Egzaminacyjnej są kodowane przez KND w celu zapewnienia anonimowości wnioskodawców.
 1. Komisja Egzaminacyjna przedstawia ocenę pracy egzaminacyjnej Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM oraz wnioskodawcy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do Komisji Egzaminacyjnej kompletnych dokumentów i nagrań. W uzasadnionych przypadkach okres ten Zarząd może wydłużyć.
 1. Następnie KND wnioskuje do Zarządu o przyznanie certyfikatu zgodnie ze stanowiskiem Komisji Egzaminacyjnej PTTM.
 1. Certyfikaty nadawane są uchwałą Zarządu, o czym Zarząd niezwłocznie informuje wnioskodawcę.
 1. Na wniosek osoby, który uzyskała certyfikat, Zarząd umieszcza jej dane na liście certyfikowanych Terapeutów PTTM/ certyfikowanych Praktyków Dialogu Motywującego PTTM na stronie Towarzystwa.
 2. Opłata za wydanie certyfikatu Praktyka Dialogu Motywującego PTTM/ Terapeuty Motywującego PTTM wynosi 100zł.
 1. Egzamin do uzyskania certyfikatu Praktyka Dialogu Motywującego PTTM obejmuje:

a) Przedstawienie nagrań dwóch różnych rozmów DM, trwających co najmniej 20 minut każde, wraz z transkryptami rozmów oraz oświadczeniem uzyskania zgody od klienta na zaprezentowanie nagrań w celach egzaminacyjnych.

b) Uzyskanie oceny co najmniej zadowalającej obu nagrań, (wg. instrukcji Skali MITI 4.2.1.).

c) Przedstawienie dwóch opisów rozmów motywujących zgodnych z wytycznymi PTTM.

d) Uzyskanie co najmniej zadawalającej oceny Komisji Egzaminacyjnej PTTM obydwu prac.

e) Złożenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500zł.

 1. Egzamin do uzyskania certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM obejmuje:

a) Przedstawienie nagrań dwóch różnych rozmów DM, trwających co najmniej 45 minut każde, wraz z transkryptami rozmów oraz oświadczeniem uzyskania zgody od klienta na zaprezentowanie nagrań w celach egzaminacyjnych.

b) Przedstawienie dwóch opisów procesów terapeutycznych zgodnych z wytycznymi PTTM dostępnymi na stronie PTTM.

c) Uzyskanie oceny co najmniej dobrej z każdej pracy ( wg instrukcji Skali MITI 4.2.1.).

d) Uiszczenie opłaty egzaminacyjnej na konto PTTM w wysokości 600zł.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1.  Terminy składania dokumentów do egzaminu ustala Zarząd PTTM, nie rzadziej niż dwa razy w roku i podaje do publicznej wiadomości na stronie Towarzystwa.
 2. W przypadku uzyskania negatywnej oceny pracy egzaminacyjnej wnioskodawca, po uzgodnieniu z KND, ma prawo rozpocząć nową procedurę egzaminacyjną i przedłożyć KND PTTM nowe nagrania/ opisy przypadków.
 1. Superwizje DM przeprowadzone przez certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM przed wejściem w życie Regulaminu z dnia 19.02.2018r., będą honorowane stosownie do zasad obowiązujących w okresie ich realizacji.

 

Zarząd PTTM:

Olga Mrozowska – Przewodnicząca Zarządu

Zygmunt Medowski – Wiceprzewodniczący Zarządu

Anna Pierzchalska – Skarbnik

Marta Lizis – Młodożeniec – Członkini Zarządu