Regulamin z dn 11.06.2014r.

Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa …

Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatu Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej”, uchwalony na zebraniu Zarządu PTTM w dn. 11.06.2014 r., wraz ze zmianą uchwaloną dnia 7.09.2017:

Kierując się postanowieniami Statutu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej a w szczególności dbając o zachowanie treści i jednocześnie rozwój teorii i praktyki Dialogu Motywującego, w trosce o wysoką jakość stosowania i nauczania DM w Polsce,
promując i popierając wysoką jakość usług opartych na zasadach Dialogu Motywującego, Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej – akceptuje i ogłasza do stosowania „Regulamin PTTM dotyczący zasad przyznawania certyfikatów Terapeuty Motywującego PTTM”.

 1. Terapeuta Motywujący to osoba, która dysponuje rozległą wiedzą z zakresu

Dialogu Motywującego (DM) oraz umiejętnościami:

 1. a) rozumienia problemu klienta dotyczącego motywacji oraz prowadzenia dialogu

motywującego z wykorzystaniem motywujących komunikatów werbalnych i niewerbalnych,

 1. b) stosowania zasad i metod DM,
 2. c) aktualizowania i wykorzystywania wiedzy z zakresu DM i innych dziedzin nauki,
 3. d) dysponowania dostateczną wiedzą dotyczącą rozwojowych i społecznych uwarunkowań

problemów, z którymi terapeuta ma do czynienia w ramach swojej praktyki,

 1. e) stosowania odpowiednich metod ewaluacyjnych (kwestionariuszy, skal ocen, technik

obserwacyjnych) do oceny wpływu podjętych działań,

 1. f) tworzenia, utrzymania i zakończenia relacji z klientem opartej o zasady pracy DM,
 2. g) nawiązywania partnerskiej relacji i współpracy z klientem,
 3. h) określenia i utrzymania właściwych granic w relacji z klientem,
 4. i) adekwatnej oceny ryzyka poniesienia szkód przez klienta, terapeutę lub inne osoby,
 5. j) świadomość i umiejętność postrzegania etycznych i prawnych zasad dotyczących relacji

terapeutycznej,

 1. k) rozumienia własnego funkcjonowania i wpływu, jaki na pracę terapeuty może mieć

specyfika jego funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego oraz zachowania,

 1. l) posiada gotowość i zdolność do zmiany cech, które mogą kolidować z procesem terapii

motywującej, oraz umiejętność właściwego wykorzystania informacji zwrotnych na temat swojej pracy motywującej,

 1. m) własnoręcznym podpisem potwierdziła kierowanie się zasadami zawartymi w kodeksie etycznym terapeuty motywującego PTTM

Informacje ogólne

Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) jest nadawany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTM.

III. Zasady ubiegania się o certyfikat Terapeuty Motywującego

O certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) może ubiegać się osoba, która:

wystąpiła do Komisji Naukowo – Dydaktycznej PTTM o rozpatrzenie wniosku
spełnia poniższe wymagania:
a) jest członkiem PTTM, który uregulował składki za cały okres trwania kursu

 1. b) ma wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia lub lekarskie (dokumentem potwierdzającym wykształcenie wyższe jest dyplom uczelni wyższej)
 2. c) lub legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim innym niż psychologia lub wykształcenie lekarskie – te osoby przedstawiają dokumenty potwierdzające tytuł: terapeuty uzależnień lub psychoterapeuty lub inny dokument potwierdzający odbycia szkolenia/kursu obejmującego swoim programem wiedzę uwzględniającą elementy pracy terapeutycznej, psychologii, psychologii klinicznej lub psychopatologii w wymiarze 64 godzin (dokument taki powinien zawierać liczbę odbytych godzin dydaktycznych).
 3. d) ukończyła kurs z zakresu DM, zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie IV

Kurs z zakresu DM, którego ukończenie uprawnia do wystąpienia o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM

Minimalne wymagania dotyczące kursu:

 1. a) specjalistyczny kurs obejmujący co najmniej 200 godzin szkoleniowych z zakresu DM
 2. b) prowadzenie kursu w całości przez:

– członków MINT i/lub

– certyfikowanych Terapeutów Motywujących PTTM

 1. c) uwzględnienie w programie kursu nabywania przez uczestników umiejętności opisanych w punkcie I niniejszych zasad.

Wymagania rekomendowane:

 1. a) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu była weryfikowana wiedza teoretyczna i umiejętności jego uczestników w zakresie metod i zasad pracy DM.
 2. b) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu jego uczestnicy zostali zapoznani ze skalą MITI oraz sposobem sporządzania transkryptów rozmów z klientami, które będą oceniane na Skali MITI.
 3. c) PTTM rekomenduje, aby w trakcie kursu jego uczestnicy zostali zapoznani z etycznymi aspektami prezentacji przypadków.

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu:

 1. a) pozytywna ocena końcowej pracy zaliczeniowej w oparciu o skalę MITI (PDF),
 2. b) zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające program kursu wraz z godzinami zajęć teoretycznych, praktycznych i superwizji oraz informacją o osobach szkolących (członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM)

Dodatkowe uwagi

Ocena w oparciu o skalę MITI końcowej pracy zaliczeniowej jest wystawiona przez komisję powołaną przez Zarząd PTTM spośród certyfikowanych Terapeutów PTTM posługujących się skalą MITI.

W przypadku, gdy KND PTTM stwierdzi brak istotnych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, zwróci się do osoby zainteresowanej o uzupełnienie braków i do czasu uzupełnienia dokumentacji wstrzyma się z rozpatrzeniem wniosku.

Terminy składania dokumentów ustala Zarząd, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Sposób i forma dostarczenia w/w dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o uzyskanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM

Osoba ubiegająca się o certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM powinna dostarczyć, w formie elektronicznej:

 1. a) wniosek do KND PTTM o nadanie certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM, oświadczenie o członkostwie w PTTM i uregulowaniu składek członkowskich za lata trwania kursu, oraz oświadczenie, że przesyłane dokumenty są zgodne z oryginałami,
 2. b) dyplom magisterski oraz certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach (zgodnie z punktem III 2c),
 3. c) zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu wraz z wymienioną liczbą godzin dydaktycznych,
 4. d) program kursu, uzyskany od organizatora kursu, wraz z informacją o osobach szkolących (np. członek MINT, Terapeuta Motywujący PTTM, itp.),
 5. e) pozytywną ocenę końcowej pracy zaliczeniowej (np. w oparciu o skalę MITI (PDF)),
 6. f) potwierdzenie opłaty za wydanie certyfikatu.