Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPII MOTYWUJĄCEJ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Stowarzyszenie o nazwie POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII MOTYWUJĄCEJ, w skrócie PTTM, zwane dalej „Towarzystwem”,

jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii i praktyk w zakresie Terapii Motywującej. Terapię motywującą rozumie się jako takie oddziaływanie terapeutyczne, które wzmacnia w pacjencie jego efektywne zaangażowanie w leczenie i wprowadzanie efektywnych zmian w życiu.
 2. Popieranie badań naukowych dotyczących rozwoju teorii, praktyki i dydaktyki Terapii Motywującej.
 3. Udostępnianie i rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie Terapii Motywującej.
 4. Działania na rzecz podnoszenia poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa w zakresie Terapii Motywującej.
 5. Promowanie Terapii Motywującej dla dobra publicznego.
 6. Dbałość o zachowanie treści i tradycji Terapii Motywującej.
 7. Dbałość o rozwój teorii i praktyki Terapii Motywującej.
 8. Wspieranie wymiany doświadczeń i wspólnych działań dotyczących kwestii zawodowych terapeutów Terapii Motywującej w Polsce i zagranicą.
 9. Wspieranie wymiany naukowej z przedstawicielami innych kierunków teoretycznych na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
 10. Wspieranie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi stowarzyszeniami, towarzystwami naukowymi i grupami zawodowymi polskimi i zagranicznymi.
 11. Tworzenie forum do wymiany doświadczeń, wspólnych działań i badań naukowych dla profesjonalistów szkolących się w konwencji Terapii Motywującej, terapeutów motywujących i naukowców zajmujących się teorią Terapii Motywującej.
 12. Dbałość o wysokie standardy praktyki zawodowej i etyki Terapii Motywującej w Polsce.

 

Art. 2.

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

 

Art. 3.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

Art.4.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów osób uczestniczących w Walnym Zebraniu.

 

Art. 5.

Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 6.

Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

 

Art. 7.

Towarzystwo realizuje cele przez:

 1. Wypracowanie i wdrażanie standardów szkolenia terapeutów Terapii Motywującej, oraz systemu uzyskiwania certyfikatu Terapeuty Motywującego.
 2. Nadawanie certyfikatów Terapeuty Motywującego terapeutom spełniającym wymagane kryteria etyczne, zawodowe i merytoryczne, wypracowane i określone przez PTTM (zgodnie z definicją, o której mowa w art. 1 pkt 1).
 3. Wspieranie rozwoju zawodowego i integracji środowiska terapeutów Terapii Motywującej.
 4. Dbałość o wysoką jakość szkolenia terapeutów Terapii Motywującej w Polsce.
 5. Współpracę ze stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, zdrowotnymi

i pomocowymi w dziedzinie Terapii Motywującej.

 1. Organizowanie sesji naukowych, sympozjów, zjazdów, konferencji i wykładów
 2. Działalność wydawniczą, popularyzatorską i biblioteczną.
 3. Inspirowanie i promowanie badań naukowych w dziedzinie Terapii Motywującej.
 4. Dbałość o wysoki poziom zawodowy i etyczny członków Towarzystwa, zapewnienie i przestrzeganie standardów szkoleniowych i programowych Terapii Motywującej.
 5. Inicjowanie, popieranie i opiniowanie prac naukowych i popularnonaukowych w zakresie Terapii Motywującej.
 6. Określanie i upowszechnianie standardów szkolenia i dalszego dokształcania terapeutów Terapii Motywującej w Polsce.
 7. Określanie i upowszechnianie standardów superwizji i nadzorowanie systemu superwizji dla praktykujących terapeutów Terapii Motywującej. Przez „superwizję” rozumie się regularne, indywidualne lub grupowe, spotkania z psychoterapeutą motywującym, który odbył specjalistyczny trening w zakresie superwizji terapii motywującej i uzyskał certyfikat PTTM „superwizora terapii motywującej”. Celami superwizji są pomoc terapeucie w rozwoju zawodowym oraz zapewnienie najwyższej jakości usług terapeutycznych.
 8. Podejmowanie działań zmierzających do zagwarantowania wysokiej jakości stosowania i nauczania Terapii Motywującej w Polsce.
 9. Wspieranie szkół, ośrodków, instytucji kształcących terapeutów Terapii Motywującej w Polsce.
 10. Promowanie wysokich standardów uprawiania terapii, etyki zawodowej i szkoleń w zakresie Terapii Motywującej.
 11. Popieranie wysokiej jakości usług w dziedzinie terapii, profilaktyki, wychowania, doradztwa, szkolenia i superwizji opartych na zasadach Terapii Motywującej
 12. Prowadzenie działalności dydaktycznej i szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie Terapii Motywującej.
 13. Zbieranie i rozpowszechnianie informacji o działalności naukowej w zakresie Terapii Motywującej.
 14. Współpraca z pokrewnymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami.
 15. Ogłaszanie konkursów na prace naukowe z zakresu Terapii Motywującej oraz przyznawanie nagród za te prace.
 16. Podejmowanie wszelkich innych prac zmierzających do podnoszenia w Polsce wiedzy z zakresu Terapii Motywującej oraz współdziałanie w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi, polskimi oraz zagranicznymi.
 17. Reprezentowanie interesów środowiska terapeutów motywujących w Polsce i za granicą.
 18. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez PTTM.

 

Art. 8.

Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

Art.9

Towarzystwo może występować o Fundusze Unijne na prowadzenie działalności statutowej do instytucji państwowych, fundacji  i innych stowarzyszeń na terytorium Unii Europejskiej oraz pomoc publiczną – prawną do prowadzenia działalności statutowej.

 

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art. 10.

 1. Członkami PTTM mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PTTM.

 

Art.  11.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

Art.  12.

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, mająca stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
 • akceptuje statutowe cele Towarzystwa,
 • rozwija, upowszechnia lub wykorzystuje w swej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Terapię Motywującą.
 1. Kandydat na członka zwyczajnego PTTM podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu.
 2. Kandydat na członka zwyczajnego musi być rekomendowany przez minimum dwóch członków zwyczajnych PTTM i złożyć deklarację o chęci wstąpienia do PTTM.
 3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych PTTM decyduje Zarząd w formie uchwały.
 4. Od negatywnego stanowiska Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTTM zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 rozpoznaje najbliższe Walne Zebranie. Decyzja Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

 

Art.  13.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca pomoc merytoryczną, finansową bądź rzeczową na rzecz PTTM.
 2. Osoba prawna działa w PTTM poprzez ustanowionego przez siebie przedstawiciela.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
 4. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd PTTM na wniosek ubiegającej się o to osoby prawnej lub fizycznej określonej w ust. 1.

 

Art. 14.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna o wybitnych zasługach dla PTTM i dla szerzenia idei Terapii Motywującej.
 2. Nadanie godności członka honorowego PTTM następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu.

 

Art.  15.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTTM,
 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności PTTM,
 3. korzystania z urządzeń, pomocy organizacyjnej i merytorycznej PTTM oraz wszelkich form działalności Towarzystwa,
 4. noszenia odznaki organizacyjnej,
 5. zaskarżenia do Walnego Zebrania uchwały Zarządu PTTM o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z PTTM.

 

Art.  16.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. godnego reprezentowania środowiska polskich Terapeutów Motywujących, oraz dbanie o dobre imię, pozycję społeczną i interesy materialne Towarzystwa,
 2. kształtowania i rozwijania koleżeńskich i przyjaznych więzi wśród członków Towarzystwa,
 3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 4. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów PTTM oraz propagowania jego programu, postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym Terapeuty Motywującego, zalecanym przez Towarzystwo,
 5. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w PTTM,
 6. udziału w Walnych Zebraniach oraz w posiedzeniach władz PTTM, do których został wybrany.

 

Art.  17.

 1. Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w art. 15 pkt. 2-5, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PTTM.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi mają obowiązki określone w art. 16 pkt. 1-3.

 

Art.  18.

 1. Członkostwo w PTTM ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do PTTM, zgłoszonej na piśmie Zarządowi

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,

przez okres przekraczający 24 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

4) wykluczenia z PTTM na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego:

 1. a) za działanie na szkodę PTTM,
 2. b) w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
 3. c) w przypadku nie przestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów PTTM,

5) wykluczenia z PTTM na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

6) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę PTTM i następującego w wyniku uchwały Walnego Zebrania członków PTTM.

 1. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3, orzeka Zarząd PTTM, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński,

a w przypadku ust. 1 pkt. 6 Walne Zebranie członków. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin odwołania.

 1. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały lub orzeczenia z uzasadnieniem. Odwołanie rozpoznaje najbliższe Walne Zebranie.
 2. Ponowne przyjęcie do PTTM osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE TOWARZYSTWA

Art.19.

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie Członków Towarzystwa (zwane Walnym Zebraniem)
 • Zarząd
 • Komisja Naukowo Dydaktyczna
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

 

Art. 20.

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 lata.

 

Art. 21.

 1. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania tj. członków zwyczajnych, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego danego organu.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Art. 22.

 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami i na tle ich działalności w Towarzystwie.
 2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, jako zebranie sprawozdawcze i co 2 lata jako zebranie wyborcze.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd:
 • z własnej inicjatywy
 • na żądanie komisji rewizyjnej
 • na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad problemami, w sprawie, których zostało zwołane.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym artykule oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną lub pisemnego wniosku 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd, a w przypadku określonym w pkt. 6 Komisja Rewizyjna, zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia listem poleconym, lub przesyłką nadaną pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

Art. 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Towarzystwa należy:

 1. Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Naukowo – Dydaktycznej.
 3. Podejmuje na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Naukowo Dydaktycznej i Sądu Koleżeńskiego i ich odwołanie.
 5. Zatwierdzanie Kodeksu etycznego obowiązującego członków Towarzystwa
 6. Orzekanie w sprawach odwołań od decyzji komisji powoływanych przez Zarząd oraz od decyzji Sądu Koleżeńskiego
 7. Nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu
 8. Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 11. Podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych dla innych władz.

 

Art. 24.

W Walnym Zebraniu członków Towarzystwa udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym- członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone.

 

Art. 25.

 1. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów uczestników Zebrania.
 2. Walne Zebranie członków Towarzystwa podejmuje uchwały w pierwszym terminie, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania- w każdym przypadku zwykłą większością. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Zasady zwoływania obrad w drugim terminie określone są w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu członków. Jednakże zwołanie Walnego Zebrania powinno nastąpić nie później niż 30 dni po terminie pierwszego.
 4. Członkowie Towarzystwa biorą udział w Walnym Zebraniu osobiście lub poprzez pełnomocnika.

 

ZARZĄD

Art. 26.

 1. Zarząd reprezentuje Towarzystwo.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie. Przewodniczącego wybiera bezpośrednio Walne Zebranie. Funkcje Wiceprzewodniczącego i Skarbnika przyznają spośród siebie członkowie Zarządu.
 3. Członek Zarządu nie może pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
 4. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
 • ustania członkostwa w Towarzystwie;
 • zrzeczenia się funkcji;
 • odwołania z funkcji przez Walne Zebranie.

 

Art. 27.

Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu.

 

Art. 28.

Do reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań w ramach posiadanych uprawnień upoważniony jest Przewodniczący lub  Wiceprzewodniczący wspólnie z innym członkiem Zarządu.

 

Art. 29 .

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa
 2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania członków Towarzystwa
 5. Składanie Walnemu Zebraniu członków Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności
 6. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa
 7. Uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa
 8. Przyjmowanie zapisów i darowizn
 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych
 10. Ustalanie wysokości składek i termin ich opłat
 11. Wynagrodzenie pracowników Towarzystwa
 12. Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie godności członka honorowego PTTM
 13. Występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach
 14. Zarząd może powoływać w stosownym czasie Komisję Akredytacji i Certyfikacji, oraz inne grupy robocze i zespoły, według potrzeb Towarzystwa, których szczegółowy tryb działania określał będzie regulamin wewnętrzny uchwalony przez Zarząd.
 15. Wszystkie Komisje podlegają Zarządowi.

 

Art. 30.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok, z zastrzeżeniem art. 36 pkt 7.

 

Art. 31.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności,  co najmniej 1/2 ogólnej liczby jego członków.

 

 

KOMISJA NAUKOWO DYDAKTYCZNA

Art. 32.

W skład Komisji Naukowo Dydaktycznej mogą wchodzić członkowie zwyczajni Towarzystwa.

 

Art. 33.

Komisja Naukowo Dydaktyczna składa się z 3 do 5 członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 

Art. 34.

Do zakresu działalności Komisji Naukowo Dydaktycznej należy:

 1. realizacja statutowych celów Towarzystwa, a w szczególności wypracowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczących standardów szkoleń, nadzoru nad szkoleniami i certyfikacji uchwalanych następnie przez Zarząd Towarzystwa.

 

 1. prowadzenie dokumentacji dot. szkoleń organizowanych przez Towarzystwo i wydawanych certyfikatów.

 

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 35.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni lub spowinowaceni z członkami Zarządu, ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innej funkcji we władzach Towarzystwa.

 

Art. 36.

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium na Walnym Zebraniu,
 3. prawo żądania wyjaśnień z podejmowanych działań Zarządu,
 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności,
 5. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
 6. prawo zwołania Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
 7. prawo zwołania posiedzenia Zarządu w sytuacji, kiedy widzi taką potrzebę, a Zarząd nie wyraża woli zwołania posiedzenia.

 

Art. 37.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Art. 38.

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 39.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Towarzystwa dotyczącego spraw Towarzystwa; jego członków oraz sporów między członkami a władzami Towarzystwa.

 

Art. 40.

Sąd zbiera się na pisemny wniosek Zarządu lub członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku.

 

Art. 41.

Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkim członkom na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

Art. 42.

Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 3.

 

Art. 43.

Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

Rozdział IV

ODDZIAŁY TERENOWE TOWARZYSTWA

Art. 44

 1. Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
 2. Zarząd Towarzystwa może powołać uchwałą oddział terenowy Towarzystwa, na pisemny wniosek przynajmniej 5-cio osobowej grupy członków Towarzystwa.
 3. Nazwa, teren działania oraz siedziba odkreślone są przez Zarząd Towarzystwa, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.
 4. Walne zebranie członków oddziału wybiera spośród siebie 3-osobowy Zarząd oddziału i 3-osobową komisję rewizyjną.
 5. Zarząd oddziału wybiera spośród siebie Przewodniczący oddziału terenowego.
 6. Działalnością oddziału terenowego kieruje oraz reprezentuje oddział wobec osób trzecich Przewodniczący oddziału terenowego.
 7. Zakres uprawnień Przewodniczącego oddziału oraz regulamin działalności oddziału terenowego określa w uchwale Zarząd Towarzystwa.
 8. Oddział terenowy Towarzystwa może uzyskiwać osobowość prawną po wpisaniu do KRS.
 9. Kadencja władz oddziału terenowego wynosi 2 lata, a wybory odbywają się przy okazji wyborów do władz Towarzystwa według zasad właściwych wyborom władz Towarzystwa.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie mają przez analogię zapisy Statutu Towarzystwa.
 11. Nazwę Oddziału będzie stanowiła nazwa Towarzystwa z dodatkiem „Oddział” ze wskazaniem miejscowości.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

Art. 45.

 1. Majątek PTTM stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

Art. 46.

Źródłami powstania majątku PTTM są:

 1. Składki członkowskie
 2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu PTTM
 3. Wpływy z nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Dotacje
 5. Darowizny, zapisy i spadki
 6. Korzyści z ofiarności publicznej.

 

Rozdział  VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

Art. 47.

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

 

Art. 48.

 1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

 

Rozdział  VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 49.

W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w art.19, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Wybrane w ten sposób osoby pełnią funkcję do końca kadencji uzupełnionego organu.

 

Art. 50.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.